Rådmannen velger likevel ikke å fremme sak om å utrede brannstasjonsstrukturen i Asker. Ny, samlet vurdering ligger til grunn for beslutningen. Nye Tofte brannstasjon bygges, og Midtbygda beholdes.

I formannskapsmøtet 3. desember varslet rådmannen at han ønsket å fremme en sak om å utrede en ny struktur for brannordningen og vurdere antall brannstasjoner i den delen av nye Asker som utgjør Røyken og Hurum.

Rådmannen erkjenner at dette initiativet har skapt usikkerhet omkring brannberedskapen i denne delen av kommunen, og at utfallet av en slik utredning kunne få konsekvenser for fremdriften av arbeidet med å etablere en ny brannstasjon på Tofte.

Rådmannen har - etter samtaler med blant annet brannsjefen, og ny kunnskap særlig om forsterkning av førsteinnsats ved store hendelser - gjort en ny vurdering. Han konkluderer derfor med å ikke fremme en sak om utredning i januar.

Det betyr at den vedtatte planen om bygging av ny brannstasjon på Tofte gjennomføres i henhold til planen, og at brannstasjonen på Midtbygda beholdes som den er.

Høye kostnader

I utgangspunktet var planen å utrede en ny brannstasjon på Klokkarstua og erstatte brannstasjonene på Midtbygda og Tofte – noe som kunne ha gitt kommunen en økonomisk innsparing. I den nasjonale statistikken (KOSTRA) fremkommer det at kostnadene i de tre kommunene viser netto driftsutgifter per innbygger for branntjenester i Asker 632 kroner, i Hurum 899 kroner og i Røyken 932 kroner i 2017.

Kostnadene ved brannvesenet i Hurum og Røyken ligger dermed høyere enn sammenlignbare kommuner. Det er beregnet at dette gir kommunen en merkostnad per år på 8,5 millioner kroner.

Rådmannens utredningsplikt

Bakgrunnen for initiativet om en utredning var at rådmannen etter loven har en utredningsplikt når viktige samfunnsinteresser skal vurderes og besluttes. Han skal sørge for at saken er godt nok opplyst og at dette skjer i tråd med lov, forskrifter og på en samfunnsøkonomisk forsvarlig måte. Det er viktig at samfunnet og innbyggernes fellesmidler forvaltes på en forsvarlig måte og at kommunale gebyrer holdes nede. 

Da saken åpenbart var kontroversiell ble formannskapet orientert allerede før saken ble fremmet. Ingen saker er avgjort før de er nøye utredet og det besluttende organet har sagt sitt.

Ny kunnskap etter samtaler med brannsjefen

Rådmannen har derfor valgt å fremskynde arbeidet med å klarlegge fakta og faglige begrunnelser i saken. Han har blant annet drøftet saken med brannsjefen for Asker og Bærum brann og redning (ABBR), og sett de brannfaglige spørsmålene opp mot forskriftskravene om blant annet innsatstid.

Det har blant annet kommet fram opplysninger som rådmannen mener må tillegges vekt; de langsiktig utviklingstrekkene i kommunen med fremtidig senterstruktur, forventet befolkningsvekst, antall risikoobjekter og lokalisering av disse i den nye kommunen.

Konkret er det snakk om blant annet nytt sykehjem på Filtvet, industriutvikling på Tofte og økende trafikk i Oslofjordtunnelen.

Innsatstid er grunnleggende viktig

Kravene til innsatstid gjelder i første omgang det første brannlaget på skadested. Kravet til innsatstid er 20 minutter til tettsteder.

Et annet krav er forsterkning av førsteinnsats. Dette innebærer at ytterligere 12-14 brannmannskaper skal kunne være på skadestedet 10-15 minutter etter første mannskapsbil. Dette kravet videreføres ikke i forslag til ny bemanningsforskrift, men skal løses på andre måter. Dette er begrunnet i at dette blir urimelig kostbart. Normalt er det fire-fem mannskaper på vakt på hver brannstasjon.

Kravet til forsterkning av førsteinnsats dekkes normalt opp ved å kalle inn mannskaper som har fri og ikke er på vakt. Dette kravet er enklere å innfri for brannstasjoner med innkallingsmannskaper. Normalt har de sitt hovedarbeid og bor nær brannstasjonen.

For brannstasjoner med døgnbemanning er det ikke samme krav til bosted. For brannstasjonen på Midtbygda vil det være mannskapene fra Asker brannstasjon som vil forsterke førsteinnsats.

Rådmannens samlede vurdering

Etter drøftinger med brannsjefen hvor nye opplysninger har kommet frem, vurderer rådmannen at eksisterende brannstasjonsstruktur ivaretar sikkerhet og beredskap på en tilfredsstillende måte – dog til en høy pris.

Etter en samlet vurdering, har rådmannen derfor besluttet ikke å fremme sak om å utrede brannstasjonsstrukturen for Asker nå. Rådmannen vil samtidig anmode om at Asker og Bærum brann og redning optimaliserer sin virksomhet med hensyn til beredskap og ressursbruk innenfor rammen av dagens brannstasjonsstruktur.