Når Hurum, Røyken og Asker blir én kommune i 2020, skal alle kommunale tjenester og velferdsordninger standardiseres for den nye kommunen. Nå foreligger en rapport med forslag til løsninger for samordning og harmonisering på kort og lengre sikt for samtlige av kommunenes tjenesteområder.

- Harmoniseringsarbeidet skal sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling for kommunen. Da må vi også trygge en solid og bærekraftig kommuneøkonomi. I tillegg ønsker vi å organisere velferdstjenestene så nær innbyggerne som mulig, sier rådmann Lars Bjerke.

I dag er det forskjeller både i tjenestestandard, dekningsgrader og brukerbetalinger mellom Hurum, Røyken og Asker. Harmonisering av tjenestetilbudet er en viktig del av fusjonsprosessen, og en forutsetning for at nye Asker kan tilby likeverdige tjenester med samme kvalitet og standard til alle innbyggere uavhengig av hvor de bor i kommunen.

- Dette er et stort område som omfatter en rekke tjenester, velferdsordninger og gebyrer, og vi ser at arbeidet med harmonisering av disse må foregå over flere år. Derfor anbefaler vi i første omgang en harmonisering av de tjenestene som er lovpålagte, som eksempelvis gebyrer og brukerbetalinger, dekningsgrader og standard, fordelingsmodeller, tilskuddsordninger og åpningstider, sier Bjerke.

- I tillegg ser vi at det er nødvendig med enkelte overgangsordninger før vi kan komme endelig i mål med harmonisering av alle tjenesteområdene, sier han.

Harmonisering av ikke-lovpålagte tjenester anbefales å gjøres som del av kommuneplanens temaplaner innen tjenesteområdene og gjennom ny politikkutforming som i hovedsak vil bli utarbeidet etter 2020.

For kultur, idrett og frivillighet vil man som hovedregel videreføre dagens ordninger basert på politiske føringer og inngåtte avtaler i 2020. Eventuelle endringer eller tilpasninger vil først kunne tre i kraft fra 2021 etter vedtak i nytt kommunestyre.

Effektivisering

Rapporten peker på umiddelbare stordriftsfordeler og innsparinger særlig innen administrasjon og ledelse, og anbefaler en effektivisering på 15-20 årsverk i tillegg til en overføring av omkring 50 årsverk til innbyggerrettede tjenesteområder.

- Vi vil effektivisere og gjøre innsparinger særlig innen administrasjon og ledelse, og bruke ressurser til tjenesteproduksjon for innbyggerne, sier Bjerke.

Rapporten overleveres fellesnemnda 1. februar.

- Nå skal vi behandle rapporten med rådmannens anbefalinger i fellesnemnda. Våre vedtak vil deretter danne grunnlaget for utarbeidelsen av handlingsprogrammet for 2020-2023, som skal endelig vedtas av det nye kommunestyret i desember 2019, sier leder av fellesnemnda Lene Conradi.

Særlige utfordringer

Rapporten peker på tre særlige utfordringer:

  • Befolkningsprognosen for nye Asker ligger i dag vesentlig lavere enn ønsket, og viser en utvikling der vi får færre barn i barnehagealder og en relativt stor økning i de eldre aldersgruppene. Dette vil påvirke kommunens inntekts- og utgiftsnivå.
  • Driftsresultatet i alle de tre kommunene ligger også lavere enn ønsket. (For 2020: Asker 2,9 prosent, Røyken 1,8 prosent, Hurum 1,1 prosent). Samlet gir dette et netto driftsresultat for nye Asker på 2,4 prosent, noe som både er under ønsket resultat for handlingsregelen og under anbefalingen på 3 prosent fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
  • Investeringer og lånegjeld ligger for høyt. Hurum, Røyken og Asker har investeringsplaner i sine handlingsprogrammer som til sammen vil øke lånegjelden for nye Asker fra 98 prosent av sum driftsinntekter i 2017 til 116 prosent i 2022. Dette er vesentlig høyere enn kommunens handlingsregel for investeringer, som anbefaler en lånegjeld på maksimalt 80 prosent av driftsinntektene. Rapporten påpeker at investeringsnivået må reduseres, og rådmannen anbefaler en ny vurdering av både vedtatte investeringer og nye investeringer som ser disse i sammenheng med kommunens gjeldsnivå.

Fremtidige gevinster

I tillegg til effektivisering og stordriftsfordeler knyttet til selve fusjonen mellom de tre kommunene, påpeker rapporten også andre verdier som tilkommer den nye kommunen.

Hurum og Røyken kommuner overtar aksjer med en verdi på omlag 660 millioner kroner i energiselskapet Vardar AS, når Buskerud fylkeskommune oppløses som følge av etableringen av Viken fylkeskommune.

De tre kommunene eier også betydelige eiendommer som tilføres den nye kommunen, og det ligger egenkapital og midler i Røyken og Hurums eiendomsselskaper som vil tilfalle den nye kommunen.

Gebyrer og brukerbetaling

De fleste gebyrområdene er regulert av lov og forskrift, og vil derfor ikke være kompliserte å harmonisere.

- De største forskjellene finner vi innenfor områdene vann og avløp og plan og bygg. Her blir det nødvendig å utrede mulige overgangsordninger og tilpasninger slik at harmoniseringen kan gjennomføres på en akseptabel og formålstjenlig måte, sier Bjerke.

For gebyrer innen vann og avløp er det gjennomført en egen ekstern utredning som redegjør for lovgrunnlag, skisserer mulige modeller og konsekvenser av disse:

  • Gebyrordning basert på forbruk
  • Gebyrordning med fastledd og forbruksledd
  • Gebyrordning med soneinndeling

Rådmannen anbefaler en overgangsordning med soneinndeling, men dette blir en egen gebyrsak som skal legges fram for fellesnemnda i forbindelse med handlingsprogrammet og med utredning for plan om differensierte gebyrer for avløp.