Fellesnemnda har 23. februar vedtatt hvordan kommunale tjenester i nye Asker skal organiseres gjennom basisorganisasjonen og i selskaper. Også den overordnede administrative organiseringen ble vedtatt, i tråd med rådmannens forslag.

Les saksfremleggene her.

I felles partssammensatt utvalg trakk de tillitsvalgte særlig fram den gode og inkluderende prosessen fram til vedtakene, som har sikret involvering og medbestemmelse for de ansatte under planleggingen av den nye kommunen.

Medborgerskap og innbyggertorg
Mest entusiasme skapte imidlertid det nye direktørområdet "Medborgerskap", som skal styrke lokaldemokrati, nærdemokrati, samarbeid og samskaping mellom innbyggere, kommunen, foreningsliv og næringsliv.

I saksfremlegget slås det fast at "Tjenesteområdet Medborgerskap skal bidra til bedre samskaping, videreutvikle og styrke de gode lokalsamfunnene og å styrke lokaldemokratiet gjennom arenaer for nærdemokratiske ordninger." Dette tjenesteområdet skal styrke kommunen som en samskapende arena, hvor folkevalgte, frivilligheten, næringslivet, øvrige sivilsamfunnet og de ansatte sammen kan videreutvikle lokalsamfunnet, og miljøene i tettstedene. Rådmannen foreslår at kommunen etablerer innbyggertorg i syv tettsteder:
Asker sentrum, Holmen, Slemmestad, Heggedal, Spikkestad, Sætre og Tofte.

Innbyggertorgene skal fungere som arena for kommunal service, veiledning, medborgerskap og økt deltagelse gjennom nærdemokratiske ordninger. Det tas forbehold om at forslag til inndeling av delområder og tettsteder først blir fastsatt i forbindelse med behandlingen av kommuneplanen.

Videre ønsker rådmannen å samle plan, areal- og utviklingsmiljøene for å styrke kommunens samfunnsutviklerrolle og en bedre samhandling på tvers av fagområdene. Rådmannen ønsker også å effektivisere de administrative tjenestene, og bruke de frigjorte ressursene til å forsterke samfunnsutviklerrollen, nærdemokratiske ordninger og bedre velferdstjenester.

Vedtak*:
1. Fellesnemnda vedtar følgende organisering i nye Asker:

  • Eiendomsfunksjonene organiseres i hovedsak innenfor basisorganisasjonen som etat.
  • Røyken Eiendomsutvikling AS (REU) videreføres, og det utarbeides nytt mandat for selskapet.
  • Kommunaltekniske tjenestene vann og avløp inkludert spredt avløp og samferdsel organiseres innenfor basisorganisasjonen som etat.
  • Brann og redningstjenester organiseres som et IKS sammen med Bærum kommune.
  • Kemneren i Asker og Bærum (§ 27 Kommuneloven) utvides til dekke hele nye Asker kommune.
  • IKT organiseres innenfor basisorganisasjonen

2. Fellesnemnda ber rådmannen om å utrede følgende, i tråd med kommunestyrevedtakenes anmodning:

  • Avfall og gjenvinning: Innhente og vurdere økonomiske nøkkeltall og kvalitetsstandarder mellom Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) og Asker kommune som  leverandør
  • Nytt landbrukskontor i nye Asker med hensyn til kompetanse, kapasitet og samarbeid med forskning, fag og myndigheter.

Fellesnemnda ber rådmannen legger frem resultatene i møte 20. april.

3. Fellesnemnda ber rådmannen utarbeide forslag til gjennomføringsplan for å følge opp vedtakene.
Planen skal inneholde tentativ tidsplan, og beskrive en prosess i henhold til lover og regler, og legges frem for behandling i fellesnemnda i mars 2018.
*med forbehold om vedtatt protokoll

Administrativ organisering i nye Asker
Rådmannens forslag til vedtak:

administrativ organisering

 1. Fellesnemnda slutter seg til rådmannens utkast til inndeling av tjenesteområdene. Fellesnemnda ber rådmannen gjøre nødvendige tilpasninger i tråd med den politiske organisering som vedtas på et senere tidspunkt

2. Fellesnemnda slutter seg til foreslått rekrutteringsprosess for kommunaldirektører i nye Asker. Rådmannen orienterer politisk forhandlingsutvalg underveis i prosessen

Digitalisering
Fellesnemnda vedtok også budsjett for IKT og digitalisering for nye Asker kommune, der over 100 millioner kroner skal sikre den digitale sammenslåingen og satsingen på nye IKT-løsninger for innbyggere og ansatte.

Se fellesnemndas leder og nestleder oppsummere: