Nye Asker kommune skal være en flersenterkommune med stor grad av innbyggermedvirkning og gode nærdemokratiske ordninger. Nå kan du melde din interesse til å være med i lokalsamfunnsutvalgene.

– Kommunikasjon med innbyggerne og øvrige samarbeidspartnere i den nye kommunen vår skal være preget av åpenhet, respekt, troverdighet og gi rom for medvirkning og involvering, sier leder i utvalg for medborgerskap, Kari Sofie Bjørnsen.

Hun forteller at innbyggertorgene vil være arena for nærdemokratiske ordninger, og bidra til å opprettholde nærheten til politiske beslutningstakere, økt lokal deltakelse, gi bedre lokalt tilpassede beslutninger og bygge opp under lokal stedsidentitet.

Lokalsamfunnsutvalg er faste strukturer tilknyttet geografiske tettsteder. Lokalsamfunnsutvalgene er tenkt etablert i Tofte, Slemmestad og Heggedal som en forsøksordning. Forsøksordningen skal gjelde 2020 og 2021. Følgeforskningen kan danne grunnlag for en sak om videreutvikling av nærdemokratiske ordninger i 2022. Kommunen vil på sikt vurdere å opprette lokalsamfunnsutvalg andre steder.

Ønsker du å sitte i valgkomiteen til de nye lokalsamfunnsutvalgene, send en e-post til virksomhetsleder Øydis Jahren 

Hvorfor lokalsamfunnsutvalg?

– Lokalsamfunnsutvalgene skal styrke det deltakende demokratiet gjennom å mobilisere til medvirkning og skape engasjement i lokalsamfunnene i saker som angår lokalsamfunnene, sier Bjørnsen.

Hun sier at det også skal styrke det representative demokratiet gjennom dialog med hovedutvalg for medborgerskap, som høringsinstans i saker som angår lokalsamfunnet, og med rett til å fremme saker på vegne av lokalsamfunnene.

Hvem skal sitte i lokalsamfunnsutvalgene?

Kommunen er i gang med å invitere til folkemøter for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for lokale prosesser, der viktige tema for lokalsamfunnet identifiseres. Kunnskapsgrunnlaget vil legge grunnlaget for arbeidsplaner for utvalget.

– Kunnskapsgrunnlaget sees i sammenheng med kommuneplanarbeidet, og kan danne grunnlag for å utarbeide fokustema og planer for lokalsamfunnsutvalgene og innbyggertorgene, sier Bjørnsen.

Gjennom det lokale medvirkningsarbeidet skal det velges en valgkomité for å rekruttere kandidater til lokalsamfunnsutvalgene. Valgkomiteen velges av og blant lokalbefolkningen. Det vil bli gjennomført en utvelgelse etter gitte kriterier.

Hva er et innbyggertorg og hvor finner jeg de?

Innbyggertorgene blir åpne møteplasser og kulturarenaer på tvers av generasjoner og kulturer. Det skal være et samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og aktuelle kommunale tilbud, som bibliotek, kulturaktiviteter og frivillighetssentraler. Det er også en arena for nærdemokratiordninger.

Innbyggertorgene skal være lokalisert åtte steder; Tofte, Sætre, Spikkestad, Holmen, Slemmestad, Heggedal, Borgen og Asker.

Heggedal og Borgen er allerede i drift. Tofte åpner i januar. Sætre, Spikkestad, Heggedal, Asker og Slemmestad åpner senere.

Det første innbyggertorget som åpner når de tre kommunene er slått sammen er Tofte innbyggertorg.

Her kan du følge lokaldemokratiet i den nye kommunen vår.