Vi ønsker å komme i kontakt med nærmiljøet til de planlagte innbyggertorget på Tofte og i Slemmestad. Nå inviterer vi inn til åpne folkemøter på Tofte 21. november og i Slemmestad 27. november.

Les mer og meld deg på her på Facebook: 

Innbyggertorgene i nye Asker begynner å ta form. Vi skal etter planen skape åtte innbyggertorg i den nye kommunen. Målet er at innbyggertorgene skal være aktive og inkluderende møteplasser, hvor innbyggerne kan møte kommunens tjenester og være med på forskjellige aktiviteter.

Hva som finnes til enhver tid på innbyggertorgene er avhengig av nærmiljøet, fordi innbyggertorgene skaper vi sammen. Du kan initiere aktiviteter eller være med på å påvirke ditt nærmiljø ved å engasjere deg i et lokalsamfunnsutvalg.

Styrke lokaldemokratiet, deltagelse og lokal stedsidentitet 

Innbyggertorgene skal være arena for nærdemokratiske ordninger, og bidra til å opprettholde nærheten til politiske beslutningstakere, økt lokal deltakelse, gi bedre lokalt tilpassede beslutninger og bygge opp under lokal stedsidentitet.

Lokalsamfunnsutvalgene er tenkt etablert i Tofte, Slemmestad og Heggedal som en forsøksordning. Forsøksordningen skal gjelde 2020 og 2021. Første steg i utviklingen av lokalsamfunnsutvalg er å rekruttere en valgkomité som vi ønsker å gjøre på dette folkemøtet.

Saken om nærdemokratiske ordninger ble behandlet i Kommunestyret 12.november (Kommunestyret sak 32/19).

Kom og hør om status for ditt lokale innbyggertorg, og engasjer deg i utviklingen av ditt nærområde i nye Asker kommune.

Hva er et innbyggertorg?

  • Åpne møteplasser og kulturarenaer på tvers av generasjoner og kulturer. Et samarbeid mellom innbyggere, lag og foreninger, næringsliv og aktuelle kommunale tilbud, som bibliotek, kulturaktiviteter og frivillighetssentraler.
  • Et sted hvor du kan få tjenestene nær der du bor. Du kan bestille time med saksbehandler, møte innbyggerservice (tidligere servicetorget) og være med på aktiviteter.
  • En arena for nærdemokratiordninger.
  • Lokalisert åtte steder; Tofte, Sætre, Spikkestad, Holmen, Slemmestad, Heggedal, Borgen og Asker. Heggedal og Borgen er allerede i drift.
  • Basert på engasjement fra nærmiljøet. Tilbudet styres av lokale initiativ, ønsker og behov.
  • Fra og med 1.januar 2020 endrer Servicetorget navn til Innbyggerservice, og blir en sentral aktør på samtlige innbyggertorg. De blir å treffe på Tofte, Sætre, Spikkestad, Holmen, Heggedal, Borgen og Asker. I Slemmestad blir det et tilbud fra 2021. Nærmere informasjon om åpningstider kommer.
  • Det finnes i dag to innbyggertorg i Asker; i Heggedal og på Borgen.
  • Dagens seniorsenter og deres aktiviteter blir videreført som en del av innbyggertorgene fra 2020.
Det første innbyggertorget som åpner når de tre kommunene er slått sammen er Tofte innbyggertorg.