Ny giv på Tofte


Skjære på Tofte
Skjæra på Tofte
Nils J. Maudal

Det var ikke mye optimisme å spore i det lille lokalsamfunnet da det i 2013 ble kjent at driften ved Södra Cell Tofte skulle legges ned. Men storsatsing på tettstedsutvikling de siste årene har gitt Tofte et betydelig ansiktsløft, og med flere nye bedriftsetablering og visjonære fremtidsplaner, er det igjen liv på Tofte.

Det lille tettstedet på sydspissen av Hurumhalvøya ble hardt rammet da Hurum Paper Mill og Södra Cell la ned driften henholdsvis i 2008 og 2013. 365 arbeidsplasser gikk tapt, og det var lokalbefolkningen som ble rammet hardest. Skuffelsen var til å ta og føle på, og mange fryktet at industritettstedet aldri skulle klare å tiltrekke seg store næringsaktører igjen. I dag, fem år etter at den svenske cellulosefabrikken lukket sine dører for godt, er det igjen «liv» på Tofte.

Biodrivstoff på Tofte

– Etter flere tunge år, ser vi nå positiv næringsutvikling på Tofte. Flere små bedrifter har etablert seg i området, og vi har nå en næringspark som teller 40 ulike virksomheter. Også Södra er tilbake, denne gangen sammen med giganten Statkraft, og de har spennende planer for Tofte, sier leder i Hurum Næringsråd, Arne Hjorth, og refererer til ønsket om å drive med biodrivstoffproduksjon på den tidligere cellulosefabrikkens område.

Like før jul i fjor vedtok nemlig Statkraft og Södra å satse 500 millioner kroner på et demoanlegg for biodrivstoff på Tofte. Skognæringen applauderer satsningen og Bellona kaller vedtaket for visjonært. Regjeringen vil at 20 prosent av alt drivstoff som selges til veitransport skal være biodrivstoff innen 2020.      

– Etter planen skal demoanlegget settes i drift i løpet av siste kvartal i 2019, og det skal rekrutteres 15-20 nye medarbeidere. Forsøksresultatene fra demoanlegget skal gi Statkraft og Södra et nødvendig beslutningsgrunnlag for videre satsning. En fullskalaproduksjon vil skape enda flere arbeidsplasser på Tofte og ha positive ringvirkninger for hele kommunen, sier Hjorth som uttrykker håp om at et fremtidig biodrivstoffanlegg kan spille rollen som et midtpunkt for en grønn næringsklynge på den søndre delen av Hurum.

Vil ha vekst 

Og allerede nå ser man resultater. Med utgangspunkt i det mulighetsrommet som oppsto som følge av Statkraft og Sødra sine planer, tok kommunens eget omstillingsprogram, Hurum2020, initiativ til å utrede mulighetene for å etablere et klyngesamarbeid med geografisk tilknytning til Tofte. Resultatet er næringsklyngen No Waste! som skal bidra til grønn konkurransekraft i regionen. Hurum og Tønsberg har blitt to sentrale noder i klyngen. 

– No Waste! skal bistå med utvikling av kompetanse, prosjekter og bedrifter innen det vi kaller den sirkulære økonomien, som er en del av det grønne skiftet. Her står kommersiell utnytting av avfallsressurser sentralt, forklarer prosjektleder Tina Wågønes.

Klyngens overordnede målsetting er å bidra til vekst for medlemsbedriftene og etablering av nye arbeidsplasser. Fokuset ligger derfor på gjennomføring av utviklingsprosjekter i samarbeid med bedriftene. Det jobbes for tiden med to prosjekter som kan gi både kortsiktige og langsiktige resultater: MS Donna som ønsker å utnytte restressursene i kongekrabber, samt et forprosjekt som skal finne løsninger for resirkulering av fritidsbåter i armert fiberplast.

Først i verden

En annen bedrift som tar det grønne skiftet på alvor er Grundvik Marina. Tofte-bedriften ble etablert i 2015 som en direkte konsekvens av Södras nedleggelse. Siden etableringen har Grundvik Marina blitt en synlig leietaker i Tofte Næringspark. To av lagerbyggene fra cellulosefabrikken har blitt til vinteropplag for fritidsbåter. Den gamle klorfabrikken er innredet som båt- og rekvisitabutikk. I vintersesongen 2017/18 har det stått 160 båter i innendørs opplag. Det er en vekst på 65 prosent siden forrige vinter.

– Tofte ligger midt i smørøyet for veksten i tjenestemarkedet. Grundvik Marina opplever stor etterspørsel og en stadig økende interesse fra båtfolk i hele Oslofjordregionen, forteller Hjorth.

Bedriften har store ambisjoner, og markerer snart en ny æra på Østlandet. Om ikke lenge kan nemlig båtførere i Oslofjorden seile inn i verdens første miljøvennlige skrogvaskeanlegg som etableres på Tofte i løpet av året.  

– Grundvik Marina blir først i verden med miljøvennlig skrogvask i sjøen, og det er et viktig signal å sende til andre næringsaktører. Det er med andre ord fullt mulig å ligge fremst innen teknologisk utvikling også på Tofte, sier Hjorth.

Betydelig ansiktsløft

I tillegg til positiv næringsutvikling, har Tofte også fått et betydelig ansiktsløft de siste årene. Biblioteket er pusset opp både utvendig og innvendig, Østre og Vestre strandvei («gata gjennom Tofte») er oppgradert både under og over bakken, og barna på Tofte og Filtvet kan glede seg over en totalrehabilitert skole. I disse dager bygges det også en ny flerbrukshall - et av de flotteste og mest moderne idrettsanleggene i nye Asker kommune.

– Jeg tror ikke jeg tar mye feil hvis jeg sier at kommunereformen og stedsutvikling har vært blant de aller viktigste sakene i Hurum de siste årene. Mye bra har skjedd på Tofte og det er også flere spennende prosjekter i vente. Tettstedsutvikling er samfunnssatsning. Det er satsning på livskvalitet og bolyst, og jeg er sikker på at grepene som er gjort nå gjør Tofte til et mer attraktivt og mer fremtidsrettet sted å bo, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

Attraktivt for investorer

Store investorer har lagt merke til den idylliske naturperlen sør i Hurum. Asker-firmaet Tandberg Eiendom sikret seg i 2016 en unik strandeiendom med egen havn på Sagene ved Tofte, der polarskipet Maud skal ligge i en periode før det blir tauet til permanent opplag Vollen.

Nærmeste nabo er storprosjektet Hurum Brygge, der Anthon B. Nilsen Eiendom skal bygge 450-500 leiligheter og fritidsboliger. Selskapet ønsker å skape økt aktivitet i området og etablere «en destinasjon». Tomten, som inkluderer gamle Hurum Paper Mill., er på hele 100 mål. Her blir det også forretningslokaler, torg, hotell og muligens også et eget lokalt ølbryggeri i en av de gamle bygningene på fabrikkområdet. Målet er at de første 50-60 boligene og leilighetene vil stå ferdige allerede i 2019. Det lokale eiendomsmeglerfirmaet Frem Eiendomsmegling er sterke i troen på at dette er noe markedet vil ha.

– Det første byggetrinnet, tror vi, vil være veldig attraktivt for de som bor i nærområdet, og etter hvert er jeg overbevist om at vi også vil lokke til oss mange kjøpere fra både Oslo, Bærum, Drammen og ikke minst nye Asker som Hurum kom­mune vil være en del av når prosjektet begynner å ta av. I tillegg vil boligene være attraktive for kjøpere som er vant med å bo ved havet, eller som ønsker å gjøre det. Det er jo først når man kommer til Tofte at Oslofjorden virkelig åpner seg, sier megler Tony-Andre Aspegren Dahl.