Illustrasjonsbilde

Last ned hele rapporten Nye Asker kommune tuftes på FNs bærekraftsmål (PDF)

Forord

- Vi er i en unik situasjon når vi nå bygger en helt ny kommune. Sammen kan vi tenke nytt og ta nye grep for å videreutvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn. Kommunen har ansvar for innbyggerne gjennom hele livsløpet.

De nye bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De peker på at demokrati, godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling. Derfor ønsker vi å legge bærekraftsmålene til grunn for den helhetlige kommuneplanen for den nye kommunen.

Slik kan vi gjøre alvor av å handle lokalt, og tenke globalt – og vise at bærekraftsmålene har relevans også i en lokal sammenheng. FNs bærekraftsmål blir et spennende rammeverk for lokalpolitikken som setter vår egen politikk og våre prioriteringer i et internasjonalt perspektiv.

For å kunne nå målene vi nå setter oss, trenger vi alle med på laget. Jeg håper innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner engasjerer seg slik at vi sammen setter spor som har betydning for både nåtid og fremtid.

Lene Conradi, leder av fellesnemnda for nye Asker kommune. 

Hvorfor bruke bærekraftsmålene?

Norge gjennomgår en kommunereform. Målet er å bygge større og sterkere kommuner. Som del av dette har Hurum, Røyken og Asker besluttet å slå seg sammen i 2020. Den nye kommunen skal hete Asker. De tre kommunene bestemte seg tidlig for at den nye kommunen ikke bare skal bygges etter «beste praksis», men også «neste praksis».

FNs bærekraftsmål trådte i kraft i januar 2016. På samme tidspunkt hadde Hurum, Røyken og Asker nettopp startet planleggingen av sammenslåingen. De tre kommunene så det derfor som naturlig å bruke FNs 17 bærekraftsmål som rammeverk for byggingen av nye Asker kommune.

FNs bærekraftsmål viser seg å være et godt utgangspunkt, og har inspirert de tre kommunene til å se nye og bærekraftige muligheter. Målene handler om store, overordnede temaer, samtidig som de angår hver enkelt av oss. Bærekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt.

Tannhjul

En global dimensjon i kommuneplanen

En kommune har ansvar for mange oppgaver som bidrar til bærekraftig utvikling. Kommunene leverer helsetjenester, utdanning, boligpolitikk, infrastruktur, rent vann og renovasjon. De forvalter arealer, boliger og formålsbygg, sikrer balanse mellom urbane og grønne arealer, og iverksetter tiltak for å redusere klimapåvirkning.

  • FNs bærekraftsmål gir en ny dimensjon til kommuneplanarbeidet

Bærekraftsmål

Vår metode for å bruke bærekraftsmålene

Gjennom 2017 arbeidet nye Asker kommune med å finne en god løsning for hvordan vi skal bruke FNs bærekraftsmål som et overordnet rammeverk for kommuneplanen og underliggende planer. Folkevalgte og representanter fra administrasjonen har vært sammen om prosjektet. Arbeidet resulterte i en metode for hvordan vi oversetter målene til vår lokale virkelighet og gjør dem relevante for våre lokalsamfunn.

I arbeidet med å utvikle metoden har lokalpolitikerne samarbeidet på tvers av partipolitikk og tradisjonell sektortenkning. Bærekraftsmålene har derfor også bidratt til å etablere et felles ståsted.

Trekantmodellen nedenfor illustrerer prosessen med å ta utgangpunkt i de globale målene, og konkretisere dem i konkrete, lokale tiltak.

  • Den øverste trekanten viser at vi starter bredt, for så å snevre inn arbeidet, fra det globale til det lokale perspektivet.
  • Den nederste trekanten viser hierarkiet av de lokale planene våre, der tiltakene blir nedfelt, for så å bli gjennomført.

Slik gjør vi de globale målene relevante lokalt

Bærekraftsmålene kan ved første blikk virke kompliserte og altomfattende. Mange opplever også at de retter seg særlig mot utviklingsland. Målene er imidlertid utviklet for å gjelde alle land og alle mennesker. Derfor har vi lagt mye arbeid i å definere målene utfra den verden vi lever i, og den kommunale betydningen de kan ha for oss og det lokalsamfunnet vi skal videreutvikle.

I arbeidet har vi gått igjennom alle de 17 bærekraftsmålene og 169 delmålene grundig. Vi har sett på hvert enkelt bærekraftsmåls betydning for nye Asker kommune, valgt ut relevante delmål, og vurdert hvilke fremtidige muligheter nye Asker kommune har til å nå dem. Tilsammen er det 84 delmål som er valgt ut.

Vi har også sett på hvilke utfordringer målene peker på som kan være relevante for kommunen. I tillegg har vi startet med å definere strategier for å nå disse delmålene, og med å identifisere hvilke interessenter i våre lokalsamfunn som er aktuelle å invitere inn i arbeidet når målene skal nås. Modellen under viser metodens tre nivåer.

Illustrasjonsbilde


Vi velger ut mål der vi kan påvirke mest.

Metodeverktøyet hjelper oss med å starte bredt og gå grundig til verks når det gjelder alle 17 målene. De 17 målene utgjør en helhet, men en kommune i utvikling må prioritere. Vi har derfor gjort en vesentlighetsvurdering, basert på de målene kommunen har størst mulighet til å påvirke direkte, og de områdene kommunen har, eller bør ta, direkte ansvar for i arbeidet for å utvikle gode lokalsamfunn og tilby gode tjenester til innbyggerne.

I det videre arbeidet med kommuneplanen vil vi gjøre en nærmere vurdering av hvilke mål kommunen skal prioritere. Foreløpig har vi prioritert: 

  • Mål 3 God helse
  • Mål 4 God utdanning
  • Mål 9 Innovasjon og infrastruktur
  • Mål 11 Bærekraftige byer og samfunn
  • Mål 13 Stoppe klimaendringene
  • Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Mål 17 mener vi er en forutsetning for å nå de andre målene. Vi som kommune kan ikke klare dette alene. Vi må ha med oss innbyggere, næringsliv og frivilligheten. 

Bærekraftsmålene er ikke bare ideelle visjoner, men skal følges opp. Vi skal utvikle et måleverktøy som vi skal bruke til å vurdere hvordan vi lykkes. Nye Asker deltar i et forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av kommunesektorens interesseorganisasjon KS. Indikatorene for FNs bærekraftsmål skal være en del av dette måleverktøyet. 

Vi skal involvere lokalsamfunnet i vårt arbeid med bærekraftsmålene.

Vi opplever at bærekraftsmålene skaper entusiasme og økt tverrpolitisk samarbeid. Vi tror også at de bidrar til vår felles identitet som ny kommune. Til nå er det hovedsakelig politikere og administrasjon som har arbeidet med å utarbeide rammeverket. I det videre arbeidet med kommuneplanen som skal være ferdig i 2020, skal vi ha med oss befolkningen – inkludert de unge, næringslivet og andre i en medvirkningsprosess. For å få engasjement og involvering må vi gjøre FNs bærekraftsmål kjent hos innbyggerne. I tillegg ønsker vi at vårt arbeid kan inspirere andre kommuner, bedrifter og lokalsamfunn i Norge og andre steder.

Vi er godt i gang med dette. Alle barne- og ungdomskoler i Hurum, Røyken og Asker gjennomfører et undervisningsopplegg om FNs bærekraftsmål. Innovasjonscamp for alle 8. klassinger og Askerkonferansen på FN dagen er eksempler på hvordan vi involverer lokalsamfunnet.