Asker kommune - Eierskapspolitikk ( Del I ) beskriver de overordnede prinsippene for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner i selskaper/foretak. Den inngår som del av kommuneplanens samfunnsdel, og behandles av kommunestyret minst én gang i hver valgperiode.

Les hele "Eierskapspolitikk for Asker kommune" (PDF)

Kommunen utarbeider også Asker kommune - Eier beretning – (Del II) , som inneholder oversikt over kommunens eierposisjoner. Den inngår som del av
kommunens års rapportering , og behandles av kommunestyret én gang i året. Hovedformålet med eierskapspolitikken og eierberetningene er å sikre et profesjonelt og aktivt eierskap som sørger for oppfølging en av kommunens selskaper/foretak. Ulike organiseringsformer har ulike styringsmidler til rådighet for de folkevalgte.

Eierstyring inngår derfor som del av folkevalgtopplæringen ved starten av hver valgperiode. Eierskapspolitikken skal bidra til forutsigbare styringssignaler som kan sikre langsiktig verdiskapning i selskapene.