Kapittel 10 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

Kommunen anerkjenner frivillighetens store verdi som samfunnsbygger. Kommunen vil være en god partner som stimulerer til deltagelse i frivillig arbeid, medborgerskap og samskaping.

a) Kommunens lag og foreninger tilbys tilskuddsordninger, forutsigbare ordninger og praktisk tilrettelegging slik at lokal aktivitet forsterkes. Det skal sikres god tilgang på anlegg for kultur, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hele kommunen.

b) Det etableres frivillighetssentraler som koordinerer frivillighetsarbeidet i tilknytning til lokalsentrene i den nye kommunen.

c) Den nye kommunen skal være en god tilrettelegger gjennom formaliserte avtaler med frivillige aktører som idretter, kultur og frivillige organisasjoner.

d) Den nye kommunen legger til rette for et tett samarbeid med kirken og andre trossamfunn, som et viktig fundament og aktør i lokalsamfunnet.