Kapittel 11 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

Fellesnemnda har et særskilt ansvar for å utvikle en kommunikasjonsstrategi og følge opp arbeidet overfor innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte i kommunen.

a) Etter vedtak vil alle innbyggere og ansatte i alle kommunene gis god informasjon mens prosessen pågår og frem til ny kommune er etablert.

b) Gjennom aktivt informasjonsarbeid skal vi sikre at innbyggerne, organisasjoner og næringsliv og de ansatte har mulighet til å sette seg inn i hva bygging av en ny kommune betyr. Det utarbeides en felles ekstern informasjonsstrategi frem til en ny kommune er etablert.

c) Det etableres en aktiv strategi for hvordan informasjon skal gis til ansatte, bl.a. felles interne retningslinjer for intern informasjon. Denne strategien skal utvikles i samråd med tillitsvalgte og behandles i partssammensatt utvalg.