Innledning til intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

Kommunene er pålagt av regjeringen å utrede og ta stilling til en eventuell kommunesammenslåing innen 1. juli 2016. Hurum, Røyken og Asker kommuner har derfor i fellesskap utarbeidet utkast til intensjonsavtale for en eventuell kommunesammenslåing innen fristen.

Denne intensjonsavtalen danner selve grunnlaget for en eventuell ny, større kommune basert på sammenslåing av nabokommunene Hurum, Røyken og Asker.

Den nye kommunen skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom kommunene Hurum, Røyken og Asker. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt, skal prege samarbeidet om sammenslåing.

Den nye kommunen skal drives og videreutvikles med utgangspunkt i hver av de nåværende kommunenes unike natur- og kulturkvaliteter, tradisjoner, ressurser og utfordringer. Et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger skal ha høy prioritet.

Til grunn for denne intensjonsavtalen legges veilederen «Formelle rammer i byggingen av nye kommuner» fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og de formelle føringer fra Inndelingslova «Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser».

Intensjonsavtalen har til hensikt å ivareta følgende statlige målsettinger:

 • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrket lokaldemokrati

I tillegg skal avtalen ivareta:

 • Behov for mer kompetanse og kapasitet i kommunene i fremtiden
 • Kommuner som i større grad sammenfaller med samfunnsutfordringene

Den nye kommunen skal skape gode bomiljøer, gode oppvekstvillkår og trygge lokalsamfunn for innbyggerne. Den skal sikre at det i fremtiden er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innenfor de ulike tjenesteområdene, robuste og sterke fagmiljøer, godt lederskap samt god internkontroll.

Videre skal den nye kommunen ha en profesjonell forvaltning, god publikumsservice og opplevd tilgjengelighet hos innbyggerne. Kommunen har ansatte som opptrer med habilitet, god praksis og dokumentasjon slik at befolkningen har tillitt til forvaltningen.

Det skal være et likeverdig tjenestetilbud og velferdstjenester organisert så nær innbyggerne som mulig. Kommunen skal satse på innovasjon og digitalisering for å oppnå forenkling, fornying og effektivisering til beste for innbyggerne.

Kommunen skal praktisere åpenhet og meroffentlighet, og det skal etableres døgnåpen forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig. Den nye kommunen skal gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, samtidig som innbyggerne skal delta som aktive medspillere for å videreutvikle kommunen og lokalsamfunnet.

Den nye kommunen utvikles som en flersenterkommune, med aktiv stedsutvikling basert på dagens lokal- og nærsenter. Senterstrukturen skal baseres på stedenes kvaliteter og egenart. De ulike tettstedene skal bygges rundt en god privat- og offentlig service/tjenester, gode lokale møteplasser og være godt tilknyttet til det offentlige kollektivsystemet.

Den nye kommunen skal ha en effektiv arealutnyttelse og god forvaltning av friluftsaktiviteter, strandsonen, jordvern og en offensiv og samordnet bolig- og næringsutvikling. Kommunen har et stort potensiale for en bærekraftig, miljøvennlig næringsutvikling. Gjennom en felles strategi er det mulig å skape synergier mellom ulike næringsklynger i den nye kommunen og redusere transporten, ved at arbeidsplassene er der folk bor.

Den fremtidige kommunen vil kunne spille en større rolle overfor regionale og nasjonale myndigheter, særlig når det gjelder samordning av arealutnyttelse og transportutvikling. Kommunen vil også kunne oppnå langt bedre og mer helhetlige kollektiv- og samferdselsløsninger.

Den nye kommunen vil prioritere arbeidet med følgende overordnede samferdselsspørsmål:

 • Jernbane (Askerbanen, Drammensbanen og Spikkelstadbanen)
 • Veier (E18, R 23, Slemmestadveien og Røykenveien)
 • Bedre busstilbud i hele kommunen
 • Miljøvennlig, helårs hurtigbåt på fjorden
 • Ny Oslofjordforbindelse for bil- og jernbane
 • Sykkel og gange
 • Trafikksikkerhet

Den nye kommunen har ambisjon om å overta viktige samfunnsoppgaver og myndighet fra regionalt og nasjonalt nivå. Dette vil gi innbyggerne bedre, mer sammenhengende, virkningsfulle og effektive velferdstjenester, bedre og mer profesjonalisert forvaltningsoppgaver og bidra til en fremtidsrettet og helhetlig samfunnsutvikling.

For å finne gode løsninger på samfunnsutfordringene er det behov for en bedre samordning av samfunnsplanlegging på tvers av kommunale, regionale og nasjonale grenser. I Norge er det i dag mange ulike grenser når det gjelder offentlige aktører som fylkeskommuner, kommuner, sykehusregioner, politidistrikter, brann- og redningstjenester, Vegvesenet, Jernbaneverket m.fl.

Uavhengig av utfallet av kommunesammenslåing og en eventuell regionreform vil det fortsatt være behov for felles løsninger og samarbeid om fremtidige samfunnsutviklingsoppgaver og utfordringer i regionen. Dette perspektivet er svært viktig og nødvendig å ha uavhengig av framtidens kommunegrenser.

Forholdet til nabokommunene Bærum, Drammen og Lier blir viktig å forsterke og videreutvikle i en ny kommunestruktur.

1.1 Arbeidet med en felles visjon

Det skal utarbeides en felles visjon som tar utgangspunkt i at vi skal leve i en kommune med godt fungerende bygdesamfunn, en unik kystlinje med mange naturperler, preget av nærhet mellom mennesker og en bærekraftig natur.

Det legges opp til en prosess med bred medvirkning blant ulike interessenter hvor det skal utvikles en ny visjon, en identitet og et verdigrunnlag for kommunen. Momenter i denne visjonen vil være:

a) Kommunen legger til rette for gode bomiljøer, gode oppvekstsvilkår og trygge lokalsamfunn for innbyggerne, basert på en bærekraftig økonomi.

b) Kommunen har gode tjenester, attraktive arealer, en sterk regional posisjon og er en naturlig etableringskommune for næringsliv og innbyggere.

c) Kommunen har en størrelse og et fagmiljø som gjør at den kan overta flere oppgaver fra både stat og fylkeskommune. Dette gjelder særlig utdanning, helse, rus og psykiatri, barne- og familievern, samferdsel og forvaltningsmyndighet.

d) Kommunen er fremtidsrettet, innovativ og ansvarsbevisst med et helhetlig syn på samfunnsutviklingen.

e) Kommunen legger til rette for mangfold, inkludering og integrering, som forhindrer utenforskap.

f) Kommunen har gode og tillitsskapende, nærdemokratiske ordninger.

g) Kommunen er en attraktiv arbeidsgiver.

h) Kommunen bygges som flersenterkommune hvor utviklingen foregår i hele kommunen og stedsutviklingen skjer med utgangspunkt i hvert områdes unike kvaliteter.

i) Kommunen er en foregangskommune for lavutslippssamfunnet som jobber mot nullutslipp og et grønt skifte. Kommunen fører en ansvarlig og bevisst miljøpolitikk med sterk satsning på kollektivtransport og fremtidsrettet miljøforvaltning.

j) Kommunen har en bærekraftig bruk av kyst- og fjordressursene, den blå- og grønne naturen og tar vare på kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som grunnlag for næringsutvikling, turisme og vekst for lokalsamfunn. De er viktige for folks livskvalitet og identitet, og bidrar til å skape attraktive steder.

k) Kommunen prioriterer forebygging, folkehelse og tidlig innsats for å skape gode lokalsamfunn, levekår og livskvalitet. Innbyggere og organisasjoner tar del i dette arbeidet.

1.2 Sammenslåingstidspunkt

a) Den nye kommunen etableres med virkning fra 1. januar 2020, etter kommunevalget 2019. Det nye kommunestyret konstitueres innen oktober 2019. Det kan vurderes administrative sammenslåinger der det er hensiktsmessig tidligere.