Kapittel 6 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

6.1 Generelt

a) En rasjonell, effektiv og innbyggerrettet tjenesteproduksjon opprettholdes lokalt. Gevinster tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne. Dette innebærer også at ressurser skal prioriteres til forebyggende arbeid.

b) Tjenestetilbudet er likeverdig for alle innbyggere. Kommunen utarbeider et godt kvalitetssystem for å sikre ønsket tjenestekvalitet og at tjenestekvaliteten kan måles på en god måte. Det utvikles tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer.

c) Velferdstjenestene søkes organisert slik at de kan tilbys lokalt i tettstedene nær der innbyggerne bor.

d) Det tilrettelegges for deltakelse, brukermedvirkning og samskaping med innbyggere og samarbeidspartnere.

e) Det søkes å etablere ordninger som gir innbyggerne mulighet for stor valgfrihet.

f) Tjenestene i den nye kommunen utvikles i tråd med følgende satsningsområder:
a. Medborgerskap og samskaping
b. Forebygging og tidlig innsats
c. God helhet og samhandling
d. God kvalitet
e. Nødvendig kompetanse

6.2 Tjenesteområder

a) Kommunens servicesentra/innbyggertorg skal legges til de definerte lokalsentrene og være en felles møteplass hvor innbyggere og samarbeidsparter får god veiledning og nyttig bistand.

b) Det tilbys gode helse- og omsorgstjenester med vekt på forebygging, rehabilitering og tjenester i hjemmet med en god dekningsgrad med tilstrekkelig antall omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

c) Psykisk helse og rus prioriteres og videreutvikles med vekt på brukernes behov i alle faser av livet, aktiv deltakelse og brukermedvirkning. Det etableres ulike former for medvirkningsordninger og nye lavterskeltilbud.

d) Nåværende skolestruktur opprettholdes. Det utarbeides en ny skole- og barnehagebehovsplan for den nye kommunen, som grunnlag for videre tilpasning.

e) Den nye kommunen skal ha full barnehagedekning der familiene skal tilbys barnehageplass med utgangspunkt i der de bor. Tilbudet gis av offentlige og private barnehager. Nye barnehager skal tilpasses befolkningsveksten slik at nærhet til tjenestene og effektiv drift sikres.