Kapittel 8 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

8.1 En god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk

a) En god og fremtidsrettet arbeidsgiverpolitikk utgjør et felles verdifundament for de folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Arbeidsgiverpolitikken skal utvikle og sikre at ledere og ansatte er i stand til å realisere den nye kommunens mål, og den skal sikre en brukerorientert kultur med kompetente, initiativrike og stolte medarbeidere.

b) Den nye kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver som er anerkjent for sin arbeidsgiverpolitikk.

c) Det utarbeides en felles omstillingsveileder i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste for fusjonsprosessen.

d) Pensjonsordningene og rettigheter til de ansatte følger av lov og blir dermed videreført. Pensjonsleverandør og/eller egen kasse vurderes.

e) Lønns- og arbeidsvilkår vil over tid bli harmonisert og dette gjøres gjennom særskilte forhandlinger og de årlige lønnsforhandlingene.

8.2 Kompetanseutvikling, rekruttering og ivaretagelse av ansatte

a) Den nye kommunen har som mål å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse, nå og i fremtiden. Det er sentralt for den nye kommunen å ha en variert og sammensatt arbeidsstokk både med tanke på alder, etnisitet, kjønn, funksjonsevne, kompetanse og bakgrunn generelt. Det skal legges til rette for at ansatte skal kunne utføre jobben sin og trives ved å ha fokus på kompetanse, ledelse og medarbeiderskap.

b) Kommunen skal søke å ha 1 lærlinger per 1000 innbygger. I forbindelse med offentlige innkjøp vil kommunen stille krav om at virksomheten er godkjent som lærebedrifter og at de skal søke å benytte lærlinger ved gjennomføringer av anbudet.

8.3 Strategi for innovasjon, omstilling og endringsarbeid

Den nye kommunen skal etablere en felles strategi for innovasjon. Denne skal sikre at kommunen fornyer seg, er i stand til å løse fremtidige samfunnsutfordringer og at organisasjonen har omstillings- og tilpasningsevne.

a) Den nye kommunen skal vise evne til omstilling i takt med utviklingen i samfunnet. Demografiske endringer, økt flyktningetilstrømming og overgang til en grønn økonomi, krever kontinuerlig omstilling for kommunen. Økt fokus på velferdsteknologi og forebyggende arbeid vil endre samfunnet og tjenestetilbudet i framtiden. Den nye kommunen skal møte framtidens utfordringer på en offensiv måte med et tjenestetilbud hvor innovasjon står i sentrum.

8.4 Digitalisering

Den nye kommunen skal satse på digitalisering med vekt på forenkling, fornying og effektivisering:

a) Hverdagen gjøres enklere for innbyggerne og næringslivet ved etablering av døgnåpen forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig.

b) Hverdagen gjøres enklere for organisasjonen gjennom digitalisering av alle administrative prosesser og aktiv bruk av samhandlingsløsninger.

c) Tjenesteutvikling gjennomføres med vekt på ny teknologi og digitalisering; velferdsteknologi, læringsteknologi, samskapnings-/delingsteknologi.

8.5 Kommunikasjon

Kommunikasjon og informasjon er strategiske virkemidler for å nå kommunens mål og løse oppgaver på en effektiv og god måte, både innad i en ny storkommune og utad mot alle innbyggerne og samarbeidspartnerne. Kommunikasjon bør være en del av både planlegging og gjennomføring av tiltak og prosesser. Kommunens ledere har hovedansvar for å iverksette nødvendige informasjon og kommunikasjonstiltak. Digitale kanaler bør være prioritert i kommunens fremtidige kommunikasjonsarbeid.