Kapittel 7 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

7.1 Generelt

a) Den nye kommunen vektlegger en bærekraftig økonomiforvaltning for å kunne opprettholde ordinær drift ved ulike konjunkturer. Det utarbeides gode internkontrollsystemer for å sikre tilliten til kommunens økonomiforvaltning.

b) Det etableres et politisk årshjul for aktiviteter knyttet til den økonomiske politikken, økonomiplanleggingen, -oppfølgingen, -rapporteringen og den økonomiske internkontrollen.

c) Det utarbeides en politisk sak som legger prinsipper og føringer for drift og investeringer i interimperioden i forbindelse med budsjett og handlingsprogram i alle tre kommunene.

7.2 Budsjett og økonomiplaner

a) Kommunen skal føre en økonomisk politikk som sikrer en stabil og langsiktig utvikling av kommunen hvor den tåler svingninger som følge av konjunkturer og varierende inntekter.

b) I den nye kommunen skal det opprettes et eget politisk utvalg som skal følge opp styringen av den økonomiske utviklingen.

c) Et økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. God økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen skal sikre en bærekraftig økonomi.

d) Det utvikles et helhetlig og gjennomgående plan- og styringssystem for den nye kommunen. Gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at den nye kommunen kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

e) Det utarbeides et årshjul som beskriver de ulike plan- og styringsprosessene i den nye kommunen.

f) Det etableres en modell for virksomhetsstyring. Virksomhetsstyring favner all ledelsesmessig aktivitet, styring og kontroll som skal bidra til å iverksette politiske vedtak, prioriteringer og mål, og å skape best mulige resultater og kvalitet i tjenestene.

7.3 Økonomi, finansforvaltning og investering

a) Det etableres økonomiske handlingsregler for å styre og følge opp den økonomiske politikken:

  • Det utarbeides handlingsregler for et netto driftsresultat, finansforvaltning, investeringer og utvikling av lånegjeld.
  • Det fastsettes krav til effektivisering og produktivitet i tjenesteproduksjonen gjennom årlig måling og sammenligning basert på KOSTRA-tall.
  • Resultatet av harmonisering av nivået på avgifter og egenbetaling skal innarbeides i første budsjettet i den nye kommunen.

7.4 Eiendomsskatt

a) Den nye kommunen skal ikke ha eiendomsskatt.

7.5 Eierskapspolitikk

Den nye kommunen eier flere selskaper og har ulike typer interkommunale samarbeid. Det legges opp til en gjennomgang av disse som en del av fusjonsprosessen. Det utvikles en felles aktiv og profesjonell eierskapspolitikk med tydelig styring av kommunale selskaper og foretak. Dette gjelder blant annet:

a) Vurdere ulike løsninger knyttet til fusjon av selskaper, interkommunalt samarbeid, egenregi som innebærer tilbakeføring til kommuneorganisasjonen.

b) Eierskapspolitikk – profesjonelt og aktivt eierskap / prinsipper for eierstyring

c) Eiermelding og gjennomgang av selskapenes eierstrategier

d) Politisk eierorgan, styring, internkontroll og revisjon

e) Eventuelt utbytte i selskaper som har et forretningsmessig formål

7.6 Revisjon

a) For å sikre en god og uavhengig gjennomgang av kommunens økonomiforvaltning, vurderes ekstern revisjon i hver kommunestyreperiode.