Kapittel 4 i intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker.

Den nye kommunen skal styres etter formannskapsmodellen

a) Den nye kommunen skal arbeide for å bygge en felles, positiv kultur for samarbeidet mellom folkevalgte, mellom folkevalgte og administrasjonen, og mellom kommunen og innbyggerne.

b) Partiene oppfordres til å bruke nominasjonsprosessene til å sikre at delene av kommunen er tilfredsstillende representert i styrer, råd og utvalg.

c) Kommunestyrets delegering av myndighet, organisering av det politiske arbeidet og utvikling av rollen som folkevalgt skal bidra til at den folkevalgte styringen forsterkes.

d) Tilretteleggingen for folkevalgtes arbeid skal være slik at alle innbyggere i kommunen har en likeverdig mulighet til å påta seg verv, uavhengig av alder, yrke, omsorgsoppgaver eller andre forhold.

4.1 Kommunesenter og rådhus

a) Kommunens rådhus lokaliseres i Asker sentrum. Det etableres kommunale, lokale servicefunksjoner i Hurum og Røyken. Videre bør rådhusene i Hurum og Røyken brukes til egnede arbeidsplasser.

b) Den nye kommunen skal tilstrebe en forholdsmessig fordeling av de administrative kommunale arbeidsplassene.

4.2 Politisk styring

a) Kommunestyret konstitueres etter kommunevalget i 2019.

b) Kommunestyret har 55 representanter.

c) Formannskapet består av 13 representanter inkludert ordfører og varaordfører. Disse er utpekt av og blant kommunestyrets medlemmer.

d) Fellesnemnda innstiller overfor konstituerende kommunestyres politiske organisering og ansvarsforhold for den nye kommunen hvor blant annet følgende fastsettes:

  • Ansvarsforhold
  • Antall komiteer/hovedutvalg/oppgaveutvalg
  • Lovpålagte- og andre råd og utvalg
  • Ordninger for nærdemokrati og deltakerdemokrati.