I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Asker, Hurum og Røyken å søke om kommunesammenslåing. Den nye kommunen skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid mellom kommunene Hurum, Røyken og Asker. Likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted og utgangspunkt, skal prege samarbeidet om sammenslåing.

Asker, Røyken og Hurum er en av de største kommunesammenslåingene i kommunereformen, som berører ca. 90 000 innbyggere og 6 000 ansatte. Dette fordrer en robust organisering av sammenslåingsarbeidet. God prosjektledelse og god prosjektorganisering er avgjørende for en god prosess når kommuner skal slås sammen, ikke minst for å sørge for realisering av potensielle gevinster som følge av en sammenslåing.

Milepælplan

Figuren nedenfor viser overordnet milepælplan. Grått felt illustrerer tidsperioden for gjennomføring av oppgavene.

Milepælene M1- M8 er knyttet til beslutninger som skal fattes ved ansettelser og vedtak om politisk og administrativ struktur, samt godkjenning av prosjektleveranser.

Bilde av Milepælplan Asker mot 2020

Datofestede milepæler

  • Milepæl 1: Rådmann ansatt 1. april 2017
  • Milepæl 2: Ny politisk struktur vedtatt 1. juli 2017
  • Milepæl 3: Administrativ struktur vedtatt 1. januar 2018
  • Milepæl 4: Toppledergruppe ansatt 1. juli 2018
  • Milepæl 5: Alle prosjektgrupper er etablert 1. april 2017
  • Milepæl 6: Alle delprosjekt er planlagt i detalj innen 1. juli 2017
  • Milepæl 7: Det enkelte delprosjekt er gjennomført 1. juli 2019
  • Milepæl 8: Klart for sammenslåing til nye Asker 01.01.2020