I forbindelse med kommunesammenslåingen vil alle gårdsnumrene i Hurum og Røyken bli endret. I Asker vil kun veigrunn med gårdsnummer 101 eller høyere samt anleggseiendommer med gårdsnummer 350 få tildelt nytt gårdsnummer.

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds- og bruksnummer (GBNR) i matrikkelen (nasjonalt eiendomsregister). Gårdsnumrene (gnr.) forteller hvilket gårdsbruk eiendommen er skilt ut fra. I Hurum, Røyken og Asker er det i dag mange eiendommer med likt gårds- og bruksnummer. Kartverket krever at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer.

Det foregår også en prosess om endring av veinavn i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Nye gårdsnumre i Asker, Røyken og Hurum

For at endring i gårdsnumrene skal berøre færrest mulig personer vil eiendommene i Asker beholde dagens gårdsnumre, mens gårdsnumrene i Hurum og Røyken vil bli endret.

Gårdsnumrene i Røyken vil få lagt til 200 til sitt eksisterende nummer, mens gårdsnumrene i Hurum vil få lagt til 300 til sitt nummer. Bruksnumrene blir ikke endret.

I Asker vil kun veigrunn med gnr. 101 eller høyere samt anleggseiendommer med gnr. 350 få tildelt nytt gårdsnummer.

Eksempler

  • GBNR 2/135 i Røyken vil endres til 202/135
  • GBNR 23/5 I Røyken vil endres til 223/5
  • GBNR 2/135 i Hurum vil endres til 302/135
  • GBNR 23/5 i Hurum vil endres til 323/5

Automatisk oppdatering av offentlige registre

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. vil få oppdaterte data fra matrikkelen automatisk. Du som eier trenger ikke å gjøre noe.

Virksomheter med egne eiendomsregistre

En del virksomheter i kommunene har informasjon i registre/programmer som ikke er knyttet direkte til matrikkelen og dermed ikke får rettelsene innført automatisk. Det kan for eksempel være et Excel-ark eller et fagsystem. Andre registre får ajourføringer direkte fra matrikkelen et fåtall ganger i løpet av året.

Forvaltere av slike registre må være oppmerksomme på at en god del av matrikkeldataene vil endres over natten 31.12.2019 til 01.01.2020,og at allerede i september/oktober vil nye veinavn og nye adresser innføres i matrikkelen og tas i bruk. Forvaltere av andre analoge registre eller arkiver i papirform møter den samme utfordringen.

Nødvendige tiltak bør iverksettes av den/de som forvalter slik informasjon for å forberede seg på denne situasjonen i god tid før 01.01.2020.

Nye gårdsnumre fra 1. januar 2020

Endringene av gårdsnumrene trer i kraft 1.1.2020.

Kontakt

For mer informasjon ta kontakt med: