Reglement for fellesnemnda for nye Asker (Fellesnemnda).

Vedtatt av kommunestyrene i Asker, Røyken og Hurum kommuner 30.1.2018. Senere endret av Fellesnemnda i møte 16.2.2018* (se nederst).

§ 1 Mandat

Fellesnemnda er opprettet med hjemmel i inndelingslova § 26, jf. forskrift om sammenslåing av Asker kommune, Hurum kommune og Røyken kommune til Asker kommune, fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11. desember 2017 med hjemmel i kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr. 1666.

§ 2 Fellesnemndas sammensetning

Nemnda består av ni medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav hver av kommunene har oppnevnt tre medlemmer og tre varamedlemmer. Nemnda velger selv leder og nestleder. Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesnemnda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall, jf. kommuneloven § 35. Rådmennene i Asker, Røyken og Hurum har møte- og talerett i nemndas møter.

§ 3 Fellesnemndas arbeids- og ansvarsområde

Fellesnemnda skal ivareta de lovpålagte oppgavene som tilligger fellesnemnda
etter inndelingslova, herunder:

 • utarbeide forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 for den nye kommunen som formannskapet skal avgi i sin budsjettinnstilling
 • se til at regler og avtaler om ansatte og tillitsvalgtes medvirkning og medbestemmelse ivaretas i sammenslåingsprosessen
 • avgi uttalelse til departementet om vedtatte årsbudsjett og økonomiplaner for Asker, Røyken og Hurum kommuner for årene 2018 og 2019.

I tillegg får Fellesnemnda delegert ansvar for følgende oppgaver:

 • Vurdere og gi sine føringer i alle prinsipielle sider ved sammenslåingsprosessen
 • Fatte vedtak i saker som er nødvendig for å få etablert den nye kommunen'
 • Velge valgstyre for kommunevalget i 2019, i henhold til egen forskrift under utarbeidelse
 • Vedta overordnet plandokument for sammenslåingsprosessen
 • Vedta kommunikasjonsstrategi for sammenslåingsprosessen
 • Vedta omstillingsavtale som regulerer arbeidsgiverpolitiske forhold
 • Vedta pensjonsordning for den nye kommunen
 • Vedta prinsipper for lokalisering av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen
 • Vedta prinsipper for eierskapspolitikk for den nye kommunen
 • Vedta uttreden og oppløsning av interkommunale samarbeid i forbindelse med kommunesammenslåingen
 • Vedta beredskapsplan for den nye kommunen
 • Vedta revisjonsordning for den nye kommunen
 • Vedta ordning for kontrollutvalgssekretariat for den nye kommunen
 • Vedta virksomhetsoverdragelse av personell til den nye kommunen
 • Fastsette arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen i tråd med medbestemmelsesordningen i hovedavtalen og arbeidsmiljøloven
 • Vedta budsjett for sammenslåingsprosessen
 • Disponere engangstilskudd og annen finansiering som blir avsatt til sammenslåingen
 • Inngå kontrakter som binder den nye kommunen på følgende områder:
  • Leie av administrasjonslokaler
  • Ansettelser
  • Kjøp av tjenester, herunder IKT-systemer

§ 4 Forslag som skal endelig vedtas av kommunestyret i nye Asker

Fellesnemnda skal vedta forslag som skal fremlegges for endelig behandling i
kommunestyret i nye Asker kommune i følgende saker:

 • Politisk organisering – prinsipper for overordnet politisk struktur
 • Reglementer for politisk virksomhet, herunder reglement for folkevalgte organers virksomhet, reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår (herunder godtgjøring) og reglementer for de ulike folkevalgte organene som fremgår av fellesnemdas forslag til politisk organisering
 • Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023
 • Satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger
 • Kommunevåpen

Leder av Fellesnemnda innkaller til og leder konstituerende møte i nye Asker inntil ny ordfører er valgt i samsvar med bestemmelsene i kommuneloven.

§ 5 Partssammensatt utvalg

Felles partssammensatt utvalg skal avgi uttalelse i saker som gjelder forholdet
mellom arbeidsgiver og de ansatte.

§ 6 Videredelegering

Fellesnemnda kan delegere deler av sin myndighet til prosjektrådmann/rådmann i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 23 nr. 4, eller til andre underliggende organ som Fellesnemnda selv oppnevner.

§ 7 Fellesnemndas uttalerett

Fellesnemnda har rett til å uttale seg i saker som er behandling i kommunenes
ordinære organer fram til den nye kommunen er etablert, dersom fellesnemnda
mener saken har eller kan ha konsekvenser for sammenslåingsprosessen.

§ 8 Saksbehandlingsregler for fellesnemndas virksomhet

Saksbehandlingsregler som gjelder for folkevalgte organers virksomhet gjelder for fellesnemndas virksomhet; herunder kommuneloven, forvaltningsloven, offentleglova og arkivlova.

§ 9 Endringer av gjeldende reglement

Fellesnemnda kan selv vedta endringer i dette reglementet. Dersom Fellesnemnda ser behov for endringer i reglementet, forutsetter dette
enstemmighet i Fellesnemnda, og forutgående behandling i de tre
kommunestyrene*.

* Endret av Fellesnemnda i møte 16.2.2018, sak 11/18.

Vedtak og endringer

Kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommuner vedtok reglement for fellesnemnda, 31.1.2018

Fellesnemnda besluttet å oppdatere reglementet 16. februar (les vedtaksprotokoll)