Her finner du informasjon fra HR-avdelingen om forhold som gjelder fra den nye kommunen fra 1. januar 2020. Informasjonen retter seg mot både ansatte, ledere og tillitsvalgte.
Les mer fra HR på intranettsidene (internt).

I forbindelse med byggingen av Asker kommune er følgende reglementer vedtatt med virkning fra 1. januar 2020:

Reglementene skal behandles på nytt i PSU sitt første møte i 2020, men gjelder inntil videre.

Videre har fellesnemnda besluttet at gamle Asker kommunes eksisterende etiske retningslinjer videreføres i nye Asker kommune fra 1. januar 2020 og inntil videre. Det vil i 2020 bli påbegynt et arbeid med å etablere nye etiske retningslinjer for Asker kommune.

Ukentlig arbeidstid for ansatte med kontorarbeidstid / ordinær dagarbeidstid

Uenighet mellom partene om arbeidstiden for kontoransatte / ansatte med ordinær dagarbeidstid.

Det er uenighet mellom arbeidsgiversiden og tillitsvalgte om hvilken arbeidstid som skal gjelde for ansatte med kontorarbeidstid / ordinær dagarbeidstid i en sammenslått kommune. Denne uenigheten gjelder hele kommune-Norge. Derfor pågår det nå en prosess mellom partene i KS og arbeidstakerorganisasjonene for å avklare dette spørsmålet.

Konkret handler uenigheten om hvorvidt arbeidsgiver har anledning til å legge pausen utenfor arbeidstiden (ubetalt pause), begrunnet i kommunesammenslåingen.

Ledergruppen i Asker har behandlet spørsmålet og støtter KS sitt syn.

Arbeidsgivers beslutning om arbeidstid

Beslutningen om arbeidstid følger føringer gitt av KS om at kommunene skal følge grunnregelen om arbeidstid i Hovedtariffavtalen når kommuner slår seg sammen.

Det er besluttet at:

  • Arbeidstiden for ansatte med ordinær dagarbeidstid i Asker kommune er 37,5 t/u.
  • Pausen legges som hovedregel utenfor arbeidstiden (ubetalt pause). Pausens lengde er på 20 minutter.

Ordningen vil gjelde alle som i dag har arbeidstid 38 t/u og 37,5 t/u der pausen er inkludert i arbeidstiden.

Midlertidig praksis fra 1.1.2020 i påvente av rettslig avklaring

I påvente av rettslig avklaring mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene vil virksomheter i Asker kommune som i dag har pausen inkludert i arbeidstiden midlertidig kunne praktisere følgende ordning:

  • Arbeidstid på 37.5 t/u for kontoransatte/ansatte med ordinær dagarbeidstid
  • Pausen på 20 minutter kan inkluderes i arbeidstiden under forutsetning av at arbeidstakerne er tilgjengelig i pausen. Det betyr at arbeidstakerne ikke skal forlate arbeidsplassen, må være tilgjengelig på telefon, samt kunne avholde spontane møter i sin pause.

Ordningen vil kunne praktiseres fram til den rettslige avklaringen foreligger.

Ingen ansatte vil ha krav om å beholde sin pause inkludert i arbeidstiden, dersom KS vinner fram med sitt syn.

HR-seksjonen vil informere om hvordan pausen skal håndteres når rettslig avklaring foreligger.

Om pauser

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om pauser skal ivareta arbeidstakernes behov for å hvile og spise i løpet av arbeidsdagen. Alle som arbeider mer enn 5,5 timer sammenhengende har krav på pause.

Pausen skal regnes som arbeidstakerens fritid og er derfor i utgangspunktet ubetalt.

Vilkårene for at pausen kan inngå i den ordinære arbeidstiden (betalt pause) fremgår av arbeidsmiljølovens § 10-9 (1):

  • Dersom virksomheten mangler tilfredsstillende spiserom
  • Dersom virksomhetens art gjør det nødvendig at arbeidstakeren må stå til arbeidsgivers disposisjon i pausen

Når det gjelder vilkåret om tilgjengelighet, er det viktig å huske på at pausen skal ivareta arbeidstakerens behov for å hvile og spise. Av denne grunn er det generelt ikke anledning til å pålegge ansatte å stå til arbeidsgivers disposisjon i pausen dersom dette ikke er nødvendig ut fra tjenestens kvalitet og/eller forsvarlighet.  

Når det gjelder kontoradministrasjonen (stillinger med dagarbeidstid som er kontorbasert innenfor alle tjenesteområder) vil det normalt anses som forsvarlig å gi helt fri i pausene, begrunnet i at «kontorer» gjennomgående er stengt 130 timer i uken uten at dette karakteriseres som uforsvarlig.