Her finner du informasjon fra HR-avdelingen om forhold som gjelder den nye kommunen fra 1. januar 2020. Informasjonen retter seg mot både ansatte, ledere og tillitsvalgte.

Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Individuelt avtalte lønns- og arbeidsvilkår, stillings-/lønnstitler m.m.

Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelse gjelder et generelt prinsipp om at ansatte ikke skal stilles dårligere enn før overdragelsen som følge av virksomhetsoverdragelsen, jf. arbeidsmiljøloven § 16-2. Tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiveren.

Overføringen av arbeidsforholdet innebærer som hovedregel at alle rettigheter og plikter i arbeidsforholdet overføres som de er, enten de er hjemlet i selve arbeidsavtalen, er opparbeidet eller pådratt innenfor rammene av arbeidsforholdet eller er basert på en tariffavtale, jf. aml. § 16-2 (1).

Dette betyr at alle ansatte som overføres til Asker kommune fra 1. januar 2020 beholder den grunnlønn de har per 31. desember 2019, inklusive eventuelt tidligere tilståtte kompetansetillegg. Når det gjelder stillingskode og –tittel, samt individuelt avtalte lønns- og arbeidsvilkår, vil vi omtale dette særskilt nedenfor.

Når det gjelder tidligere tilståtte funksjonstillegg, beredskapsvakttillegg med videre er dette kompensasjon som vil opphøre fra 1. januar 2020. Det etableres nye ordninger som vil erstatte tidligere ordninger med virkning fra 1. januar 2020.

Det er i Omstillingsavtalen inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene presisert at ingen ansatte mister jobben som følge av sammenslåingen, men at enkelte ansatte vil kunne få endringer i oppgaver og ansvar.

Særlig om stillingstitler og lønnsplassering

Stillingstittel og lønnsplassering (f.eks. innplassering i Hovedtariffavtalen KS kapittel 5 i stedet for kapittel 3) er ikke å anse som en individuell rettighet. Dette medfører at ansatte som overføres til Asker kommune fra 1. januar 2020 vil bli overført til stillingskoder, stillingstittel og lønnsplassering iht. Asker kommunes lønns- og stillingsbetingelser.

Dersom det er ansatte som har satt et særlig krav om stillingskode og –tittel i forbindelse med tiltredelse i stilling, vil dette bli vurdert særskilt (se under for nærmere omtale av dette).

Særlig om pensjon og forsikringer

Pensjonsordningen og –vilkårene for ansatte i Asker kommune fra 1. januar 2020 vil følge av Hovedtariffavtalen KS.

Den ordinære pensjonskassen vil være Asker kommunale pensjonskasse. For enkelte yrkesgrupper, slik som undervisningspersonell og sykepleiere, gjelder egne regler om pensjonskasse.

Dette medfører at for ansatte som har hatt andre pensjonsbetingelser/-vilkår enn de som følger av Hovedtariffavtalen KS hos opprinnelig arbeidsgiver kan oppleve å få endringer i sin pensjonsordninger.

For enkelte av selskapene som skal overføres til Asker kommune vil det bli utstedt pensjonskapitalbevis fra pensjonsordningen de var omfattet av før 1. januar 2020. Det følger av arbeidsmiljøloven § 16-2 (3) at arbeidsgiver har anledning til dette.

Tariffavtaler og særavtaler i Asker kommune

Når det gjelder tariffavtaleforhold, vil Asker kommune være bundet av Hovedtariffavtalen KS. Asker kommune vil reservere seg mot særavtaler og andre tariffavtaler hos nåværende arbeidsgivere, slik at disse ikke vil bli videreført.

Individuelt avtalte lønns- og arbeidsvilkår

Ansatte som har inngått individuelt avtalte lønns- og arbeidsvilkår utover standard-vilkårene i arbeidsavtalene hos opprinnelig arbeidsgiver, vil få sine vilkår vurdert hva gjelder videreføring i den nye kommunen.

For ansatte i selskapene VIVA, REAS, Sekkefabrikken AS og Asker dans- og ballettskole blir arbeidsavtalene vurdert av HR-enheten nye Asker før 1. januar 2020.

Virksomhetene oppfordres til å kartlegge ansattes individuelt avtalte lønns- og arbeidsvilkår og sende dette over til HR-enheten nye Asker for vurdering. Dette gjelder f.eks. avtale om bredbånd, hjemmekontor, avis/tidsskrifter.  

Overføring av ferie, overtidstimer til avspasering, fleksibel arbeidstid mv.

Utestående ferie og ikke-avviklede overtidstimer per 31. desember 2019 vil bli overført til Asker kommune.

For ansatte som er omfattet av en fleksitidsordning hos nåværende arbeidsgiver vil det bli overført opparbeidet pluss-/minustid inntil det antall timer som tillates overført iht. ordningene for den enkelte kommune/selskap per 31. desember 2019.

Kommunesammenslåingen er som kjent en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16. Dette medfører at alle ansatte per 31. desember 2019 blir overført til Asker kommune.

Retten til å reservere seg mot virksomhetsoverdragelse

Det er i høst sendt ut informasjonsbrev til ansatte med et fast arbeidsforhold, eller som er midlertidig ansatt med arbeidsavtale som utløper etter 1. januar 2020, i kommunene eller selskapene som skal overføres til Asker kommune med informasjon om retten til å reservere seg mot virksomhetsoverdragelsen.

Informasjonen ble sendt til ansatte 1. august 2019.

Alle ansatte som ikke har reservert seg, eller som ikke har svart på informasjonsbrevet om virksomhetsoverdragelsen/reservasjonsrett, vil få arbeidsforholdet sitt overført til nye Asker kommune 1.1.2020.

Ansatte som har reservert seg mot virksomhetsoverdragelsen

Ansatte som har benyttet seg av reservasjonsretten, skal ha mottatt en bekreftelse på reservasjonen mot virksomhetsoverdragelse per brev. Brevet inneholder informasjon om hva dette betyr og at arbeidsforholdet avsluttes 31.12.2019.

Nåværende virksomhetsleder er i forkant informert om hvilke ansatte i sin virksomhet som er registrert at har benyttet seg av reservasjonsretten.

Ansatte som har startet i stilling etter 1. august 2019

Ansatte som har startet i stilling etter 1. august 2019, skal ha mottatt egen informasjon om virksomhetsoverdragelsen til nye Asker fra sin nærmeste leder. Dersom du ikke har mottatt slik informasjon, ta kontakt med din leder.

BPA, avlastere og besøkshjem

Ansatte i stilling som brukerstyrt personlig assistent (BPA), avlaster eller besøkshjem vil få egen informasjon av leder innen 15. desember 2019.

Ringevikarer / tilkallingsvikarer   

Ringevikarer/tilkallingsvikarer er ikke omfattet av rettighetene etter arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse da de ikke har et fast, forpliktende arbeidsforhold i kommunene/selskapene.

Aktive rammeavtaler om ringevakt / tilkalling vil bli videreført i Asker kommune etter 1. januar 2020. Med aktive rammeavtaler menes ringevakter / tilkallingsvakter som per 1. desember 2019 har utført arbeid de siste to måneder. Ikke-aktive rammeavtaler vil bli avsluttet.

Det vil bli skrevet nye rammeavtaler om ringevakt/tilkalling for de avtaler som blir videreført etter 1. januar 2020.

Lærlinger

Lærlinger vil i løpet av november 2019 motta informasjon om at lærlingekontrakten overføres til Asker kommune fra 1. januar 2020.

Oppdragstakere

Oppdragstakere er ikke å anse som arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens regler, og er således ikke omfattet av reglene om virksomhetsoverdragelse.

Aktive oppdragstakeravtaler per 31. desember 2019 blir overført til Asker kommune med Asker kommune som oppdragsgiver. Den enkelte oppdragstaker vil i løpet av desember 2019 motta nærmere informasjon om dette.

Det er besluttet at alle ansatte vil få ny arbeidsavtale med Asker kommune. Dette med noen unntak.

Arbeidsavtaler til ansatte i skoler og barnehager

For ansatte i skoler og barnehager vil det bli utarbeidet et vedlegg til arbeidsavtalen de har med opprinnelig arbeidsgiver. Utsendelse av vedlegg til arbeidsavtale planlegges startet i slutten av januar 2020. Nærmere informasjon kommer.

Øvrige ansatte

Øvrige ansatte vil få ny arbeidsavtale med Asker kommune. Dette arbeidet vil påbegynne i slutten av januar 2020. Utsendelse vil skje digitalt med e-signering. Alle ansatte oppfordres til å opprette digitale postkasser. For ansatte som har opprettet dette, anbefaler vi at man gjør seg kjent med disse.

Det er behov for å sikre at de overførte opplysningene til personal- og lønnssystemet i Asker kommune har blitt riktig. Arbeidet med å hente ut ansattdata til arbeidsavtalene vil derfor starte etter at lønn er ubetalt i januar 2020.

Arbeidet vil skje koordinert fra HR-avdelingen, og virksomhetsledere og avdelingsledere vil motta nærmere informasjon om prosessen.

Ringevakter/tilkallingsvakter

Ringevakter/tilkallingsvakter som overføres til den nye kommunen, skal ha nye rammeavtaler om ringevakter/tilkalling. Dette vil bli fulgt opp av virksomhetene.

I forbindelse med byggingen av Asker kommune er følgende reglementer vedtatt med virkning fra 1. januar 2020:

Reglementene skal behandles på nytt i PSU sitt første møte i 2020, men gjelder inntil videre.

Videre har fellesnemnda besluttet at gamle Asker kommunes eksisterende etiske retningslinjer videreføres i nye Asker kommune fra 1. januar 2020 og inntil videre. Det vil i 2020 bli påbegynt et arbeid med å etablere nye etiske retningslinjer for Asker kommune.

Ukentlig arbeidstid for ansatte med kontorarbeidstid / ordinær dagarbeidstid

Uenighet mellom partene om arbeidstiden for kontoransatte / ansatte med ordinær dagarbeidstid.

Det er uenighet mellom arbeidsgiversiden og tillitsvalgte om hvilken arbeidstid som skal gjelde for ansatte med kontorarbeidstid / ordinær dagarbeidstid i en sammenslått kommune. Denne uenigheten gjelder hele kommune-Norge. Derfor pågår det nå en prosess mellom partene i KS og arbeidstakerorganisasjonene for å avklare dette spørsmålet.

Konkret handler uenigheten om hvorvidt arbeidsgiver har anledning til å legge pausen utenfor arbeidstiden (ubetalt pause), begrunnet i kommunesammenslåingen.

Ledergruppen i Asker har behandlet spørsmålet og støtter KS sitt syn.

Arbeidsgivers beslutning om arbeidstid

Beslutningen om arbeidstid følger føringer gitt av KS om at kommunene skal følge grunnregelen om arbeidstid i Hovedtariffavtalen når kommuner slår seg sammen.

Det er besluttet at:

 • Arbeidstiden for ansatte med ordinær dagarbeidstid i Asker kommune er 37,5 t/u.
 • Pausen legges som hovedregel utenfor arbeidstiden (ubetalt pause). Pausens lengde er på 20 minutter.

Ordningen vil gjelde alle som i dag har arbeidstid 38 t/u og 37,5 t/u der pausen er inkludert i arbeidstiden.

Midlertidig praksis fra 1.1.2020 i påvente av rettslig avklaring

I påvente av rettslig avklaring mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene vil virksomheter i Asker kommune som i dag har pausen inkludert i arbeidstiden midlertidig kunne praktisere følgende ordning:

 • Arbeidstid på 37.5 t/u for kontoransatte/ansatte med ordinær dagarbeidstid
 • Pausen på 20 minutter kan inkluderes i arbeidstiden under forutsetning av at arbeidstakerne er tilgjengelig i pausen. Det betyr at arbeidstakerne ikke skal forlate arbeidsplassen, må være tilgjengelig på telefon, samt kunne avholde spontane møter i sin pause.

Ordningen vil kunne praktiseres fram til den rettslige avklaringen foreligger.

Ingen ansatte vil ha krav om å beholde sin pause inkludert i arbeidstiden, dersom KS vinner fram med sitt syn.

HR-seksjonen vil informere om hvordan pausen skal håndteres når rettslig avklaring foreligger.

Om pauser

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om pauser skal ivareta arbeidstakernes behov for å hvile og spise i løpet av arbeidsdagen. Alle som arbeider mer enn 5,5 timer sammenhengende har krav på pause.

Pausen skal regnes som arbeidstakerens fritid og er derfor i utgangspunktet ubetalt.

Vilkårene for at pausen kan inngå i den ordinære arbeidstiden (betalt pause) fremgår av arbeidsmiljølovens § 10-9 (1):

 • Dersom virksomheten mangler tilfredsstillende spiserom
 • Dersom virksomhetens art gjør det nødvendig at arbeidstakeren må stå til arbeidsgivers disposisjon i pausen

Når det gjelder vilkåret om tilgjengelighet, er det viktig å huske på at pausen skal ivareta arbeidstakerens behov for å hvile og spise. Av denne grunn er det generelt ikke anledning til å pålegge ansatte å stå til arbeidsgivers disposisjon i pausen dersom dette ikke er nødvendig ut fra tjenestens kvalitet og/eller forsvarlighet.  

Når det gjelder kontoradministrasjonen (stillinger med dagarbeidstid som er kontorbasert innenfor alle tjenesteområder) vil det normalt anses som forsvarlig å gi helt fri i pausene, begrunnet i at «kontorer» gjennomgående er stengt 130 timer i uken uten at dette karakteriseres som uforsvarlig.

Fleksitidsreglement for Asker kommune

Fleksitidsreglement for Asker kommune skal tilrettelegge for at den ansatte selv kan tilpasse arbeidstiden etter arbeidsoppgaver og personlig behov. Det er arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid som omfattes av reglementet, forutsatt at tjenesten tillater fleksitidsordning.

Hvorvidt din virksomhet er omfattet av fleksibel arbeidstid, vil bli drøftet mellom virksomhetsleder og tillitsvalgte i virksomheten.

Følgende bestemmelser gjelder:

 • Kjernetid: 09.00 - 14.30 mandag til fredag.
 • Ytre arbeidstid: 06.00 - 09.00 og 14.30 - 21.00 mandag til fredag. Inntil 5 timer på lørdag etter avtale med leder i tidsrommet 06.00-18.00
 • Alle ansatte plikter å stille på obligatoriske møter de er innkalt til i kommunens åpningstid som er 08.00-15.30.

Ordningen innebærer en utvidet fleksibilitet sett i forhold til ordninger i de opprinnelige kommunene og selskapene. Det er likevel ikke anledning til å arbeide utover 12,5 timer per dag, og hviletidsbestemmelsene på 11 timer daglig hvile skal overholdes.

Det betyr at arbeidstaker som starter arbeidsdagen kl. 06.00 ikke kan jobbe lenger enn til kl. 18.30 den dagen. Arbeidstaker som avslutter arbeidet kl. 21 en dag, kan tidligst starte arbeidet kl. 08.00 neste dag.

Avspasering av opptjente plusstimer innenfor kjernetiden skal avklares med nærmeste leder. Dersom arbeidstaker ønsker å avspasere hele dager, kan det avspaseres plusstimer i alt tilsvarende 24 hele dager i løpet av kalenderåret.

Det bør tilstrebes at avspaseringen fordeles jevnt over kalenderåret.

Fleksisaldoen vil avregnes to ganger i året, henholdsvis 30. april og 31. oktober. Det kan overføres inntil 50 plusstimer og 10 minustimer fra en avregningsperiode.

For øvrige bestemmelser vises det til det vedtatte fleksitidsreglementet.

Arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stillinger kan unntas arbeidstidsbestemmelsene, jmf. arbeidsmiljøloven kap. 10, § 10-12.

Arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stillinger kan unntas arbeidstidsbestemmelsene, jmf. arbeidsmiljøloven kap. 10, § 10-12.

Unntak fra arbeidstidbestemmelsene for ledere

I Asker kommune er alle ledere i fullmaktnivå 1 og virksomhetsledere (fullmaktnivå 2) unntatt arbeidstidsbestemmelsene.

Avdelingsledere (fullmaktnivå 2) omfattes som hovedregel av arbeidstidsbestemmelsene.

Etter en konkret vurdering gjort av virksomhetsleder, direktør og HR-sjef kan avdelingsledere likevel unntas arbeidstidsbestemmelsene. Vurderingen skal drøftes med tillitsvalgte før endelig beslutning tas. HR-avdelingen svarer på hvilke kriterier som må oppfylles for at avdelingsledere skal kunne unntas arbeidstidsbestemmelsene.

Unntak fra arbeidstidsbestemmelsene for ansatte med særlig uavhengig stilling

Arbeidstakere kan etter en konkret vurdering unntas fra arbeidstidsbestemmelsene dersom de har en særlig uavhengig stilling.

Følgende kriterier skal oppfylles for at arbeidstakeren skal kunne unntas:

 • arbeidstakeren kan vurdere behovet for egen arbeidsinnsats og når arbeidet skal utføres
 • arbeidstakeren prioriterer selv egne oppgaver, hva som skal gjøres og hvordan de skal utføres
 • kontroll og overprøving er begrenset

Vurderingen gjøres av virksomhetsledere og direktør i samarbeid med HR-sjef. Unntak skal drøftes med den ansattes tillitsvalgte.

Retningslinjer for tildeling av kompensasjonsdager

Arbeidstakere som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene tilstås kompensasjonsdager etter følgende retningslinjer:

 • Direktører, kommunalsjefer og virksomhetsledere/seksjonsledere tilstås 10 kompensasjonsdager.
 • Avdelingsledere som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene tilstås 5 kompensasjonsdager.
 • Tillitsvalgte med minimum 40 % frikjøp og hovedvernombud tilstås 5 dager. Disse dagene kan ikke kompenseres økonomisk.
 • Etter en individuell vurdering kan arbeidstakere i særlig uavhengig stillinger tilstås inntil 6 dager. Antall kompensasjonsdager fastsettes etter en konkret vurdering av følgende momenter:
  • Omfanget av møtevirksomhet utenom ordinær arbeidstid
  • Omfanget av henvendelser utenom ordinær arbeidstid
  • Andre særlige belastninger innenfor tjenesteområdet

Kompensasjonsdagene skal avvikles i løpet av inneværende kalenderår, og fortrinnsvis i forbindelse med ordinær ferie. Dersom kompensasjonsdagene ikke er avviklet, kan kompensasjonsdagene utbetales i tilsvarende antall daglønner etter avtale med arbeidsgiver (unntatt for tillitsvalgte). Det er ikke anledning til å overføre kompensasjonsdager til neste kalenderår.

Antall tilståtte kompensasjonsdager og avviklingen av disse skal dokumenteres etter den til enhver tid gjeldende rutine.

Det er laget en prosess for utarbeidelse av arbeidsplaner / turnus for Asker kommune.

Prosessen skal benyttes i alle virksomheter som arbeider etter arbeidsplan. Det vil si virksomheter hvor arbeidet utføres til ulike tider, jf. arbeidsmiljøloven § 10-3.

Det vil ikke bli gjennomført sentrale forhandlinger om rammene for arbeidsplaner slik f.eks. Røyken kommune har hatt tradisjon for.

Den enkelte virksomhet / avdeling med arbeid som utføres til ulike tider er ansvarlig for at nødvendige drøftinger/forhandlinger om arbeidsplan og arbeidstidsbestemmelsene gjennomføres og at arbeidsplan blir utarbeidet.

Funksjonstillegg og kontaktlærertillegg

Formålet med prosessen rundt funksjonstillegg har vært å:

 • Harmonisere eksisterende ordninger
 • Redusere antall funksjonstillegg
 • Innføre en ensartet praksis og forutsigbarhet for virksomhetene og ansatte

Kontaktlærertillegg

Askerskolens nåværende modell for kontaktlærertillegg innføres f.o.m. 01.01.2020.

Kontaktlærertillegg for undervisningspersonale, jf. SFS 2213 pkt. 9.1

Antall elever

Kontaktlærertillegg pr år uavhengig av stillingsprosent

0-18

22.000,-

19

23.000,-

20

24.000,-

21

25.000,-

22

26.000,-

23

27.000,-

24

28.000,-

25

29.000,-

26 +

30.000,-

Kontaktlærertillegget beregnes ut ifra antall elever pr. 01.09. årlig. Kontaktlærertillegget tilstås for 1 skoleår av gangen og forutsetter at man har funksjonen kontaktlærer.

Lærere i Hurum og Røyken får justert satsene for kontaktlærertillegget fra samme tidspunkt.

Lærere som har høyere tillegg enn det modellen tilsier, vil få differansen mellom nåværende og nytt tillegg lagt inn i sin årslønn som et personlig tillegg.

Lærere som har lavere tillegg enn ny modell, får tillegget oppjustert til riktig nivå.

Funksjonstillegg

Alle funksjonstillegg stoppes 31.12.2019 i lønns- og personalssystemet.

Følgende funksjonstillegg gjelder fom. 1. januar 2020:

Funksjonstillegg

Beløp pr. år ift. 100 % stilling

Veiledning lærlinger

Kriterier følger av protokoll

10 000,-

Teamkoordinator

 

20 000,-

Beredskapsvakt

 

Beløp følger av særavtalene for beredskapsvakter

Psykososialt kriseteam

 

10 000,- (medlem)

15 000,- (leder)

Rådgiver skole

SFS 2213

15 000,-

Sosiallærer skole

SFS 2213

15 000,-

Basekoordinator SFO

Der hvor driften tilsier dette ut i fra størrelsen på SFO

5 000,- (avkortes ikke ift. Stillingsprosent)

Ressurslærer

Omfatter følgende funksjoner:

Trinnkoordinator

Spes.ped.koordinator

Skolefaglige satsingsområder ihht. forventningsbrev.

(eks: digital læring, lesing/skriving, realfag, læringsmiljø, PALS m.fl)

Hver skole kan ha inntil 6-7 funksjonstillegg. Mindre skoler vil ha anledning til å benytte færre enn dette.Kommunalsjef skole beslutter antallet.

10 000,-

Lærerspesialist

Samarbeid med Udir. Videreføres så lenge prosjektet varer

Følger satser fra Udir.

Fact-team

 

20 000,-

Risikotillegg

Videreføres i de avdelinger som innehar tillegget pr. i dag (Gamle Asker kommune)

5 000,-

Sykepleier på natt

Rekrutteringstillegg. Gis til sykepleiere med minimum 50 % stilling med arbeid på natt

40 000,-

Vergeinstruktør

Videreføres i de avdelinger som innehar tillegget pr. i dag (Gamle Asker kommune)

10 000,-

Spesielt for skolene:

Skolene i Asker får tiden frem t.o.m. 31.7.2020 på seg for å finne en hensiktsmessig organisering av driften i skolen. Nytt funksjonstillegg ressurslærer skal benyttes for opprettede funksjoner.

Lønnsregulativ for stillinger i HTA kapittel 4

Lønnsmessige endringer i forbindelse med nye stillinger fra 1. januar 2020

For ansatte som får nye stillinger med virkning fra 1. januar 2020, f.eks. ansatte som er innplassert i leder-stillinger, vil det ikke bli foretatt lønnsmessige justeringer ifm. overgangen til ny stilling.

Lønnsjusteringer i 2019 ble gjennomført i de opprinnelige kommunene og selskapene. Lønnsjusteringer i 2020 vil bli gjennomført i Asker kommune.

Lønn fagkoordinator

Fagkoordinator i Velferd er en egen stilling som legges inn med en egne lønnsrammer i garantilønnsregulativet og egne stillingskoder i lønns- og stillingsbestemmelsene.

Følgende stillingskoder gjelder fra 1. januar 2020:

 • 6676 Miljøterapeut 1 - lønnsramme C4
 • 7176 Sykepleier 1 – lønnsramme C4
 • 6456 Vernepleier 1 – lønnsramme C4
 • 7067 Fysioterapeut 1 – lønnsramme C4
 • 6518 Ergoterapeut 1 – lønnsramme C4 
 • 7524 Spesialsykepleier 1 – lønnsramme D3r
 • 7709 Tverrfaglig spesialist 1 – lønnsramme D3
 • 7617 Spesialfysioterapeut 1 – lønnsramme D3

Lønn for fagkoordinator ligger kr. 20 000,- over KS garantilønn i hhv. Lønnsramme C4 og D3.

Funksjonstillegg teamkoordinator

Teamkoordinator er en funksjon som kan utgjøre inntil 40 % av en stilling. Godgjøring for funksjonen skjer gjennom et funksjonstillegg kr. 20 000,- pr. år.

Overføring av avdelingsledere til kapittel 3

Avdelingslederne i gamle Asker overføres til kap. 3 den 1. januar 2020. Inspektørene i Askerskolen beholder inspektørkoden (7954) og kapittel 4-tilhørighet frem t.o.m. 31.07.20. Fra og med 01.08.20 skal de over i stillingskode 9954.

Mellomlederprotokollen som benyttes i dag i Asker kommune, avvikles som følge av overføring til kap. 3. Det er besluttet en minimumsavlønning for avdelingslederne i nye Asker med virkning fra 01.01.20.

 


Minstelønn for avdelingsledere

Barne- og familietjenesten
Barnevern
PPT
Spesialpedagogisk tjeneste
Avlastning
Inkludering og mangfold

Kr. 620 000,-

Barnehagene
Innbyggertorg
Kulturliv
Idrett og friluft

Kr. 600 000,-

Velferd

Kr. 620 000,-

Renhold
Kjøkken og kantinedrift
SFO

Kr. 550 000,-

Følgende stillingskoder benyttes i kap. 3:

 • 9430 Rådmann
 • 9440 Direktør
 • 9450 Kommunalsjef, rapporteringsbenevnelse 9440
 • 9451 Seksjonsleder
 • 9451 Virksomhetsleder
 • 9954 Rektor
 • 9454 Avdelingsleder
 • 9954 Avdelingsleder skole

Retningslinje for kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten

Informasjon om Bruk av egen bil i tjenesten finnes i Simpli på denne lenken.

Søknad om ferie og/eller permisjon som skal avvikles etter 1. januar 2020

Søknad om permisjon etter 1. januar 2020

For de tilfeller der arbeidstaker søker om permisjon med virkning fra dato etter 1. januar 2020 er det avdelingsleder i nye Asker som skal behandle søknaden.

Det vises til permisjonsreglementet for Asker kommune for å finne saksbehandlingskrav, krav til søknaden og permisjonsgrunnlagene.

Søknad om ferie etter 1. januar 2020

Fastsettelse av ferie / søknad om ferie etter 1. januar 2020 skal avtales med leder i den nye kommunen.

Ferien registreres i lønns- og personalsystemet etter 1. januar 2020.

 

Vernetjeneste og tillitsvalgtstruktur i den nye kommunen

HR-avdelingen er for tiden i dialog med hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet om tillitsvalgtstruktur og vernetjenestens organisering.

Med tillitsvalgtstruktur menes hvilke virksomheter og/eller avdelinger det skal velges tillitsvalgte i, samt arenaene for medbestemmelse på alle nivåer i organisasjonen. Dette er gjenstand for drøftinger med tillitsvalgte, og det er Rådmannen som treffer endelig beslutning. Arbeidet koordineres og ledes av HR-avdelingen, og skal være ferdigstilt før 1. januar 2020.

Vernetjenestens organisering innebærer en definering av hvilke verneområder som skal være gjeldende fra 1. januar 2020. Vernetjenestens organisering besluttes av Arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Virksomhetene og arbeidstakerorganisasjonene står som følge av dette ikke fritt til å definere verneområder, velge verneombud eller tillitsvalgte.

HR-avdelingen vil komme tilbake med nærmere informasjon så snart tillitsvalgtstrukturen og vernetjenestens organisering er besluttet. I påvente av ny struktur og organisering, videreføres plasstillitsvalgte og verneombud som de er.  

Her redegjører vi kort om prosessen med innbemanningen til Asker kommune.

Arbeidet har tatt utgangspunkt i Omstillingsavtalen og omstillingsveilederne som har vært gjeldende for de ulike stegene i innbemanningsprosessen. Både omstillingsavtalen og -veilederne har vært drøftet med tillitsvalgte.

Omstillingsavtalen

Omstillingsavtalen danner grunnlag for arbeidet med kommunesammenslåingen, dermed også for innbemanningsprosessen.

Formålet med omstillingsavtalen er å sikre en forutsigbar omstillingsprosess for ansatte som skal overføres til den nye kommunen, både fra kommunal basisorganisasjon og selskapene som helt/delvis tilbakeføres til kommunal basisorganisasjon. Prosessen kjennetegnes av god medvirkning fra ansattes representanter og samhandling mellom partene.

Omstillingsarbeidet er gjennomført i samsvar med de forpliktelser partene har etter arbeidsmiljøloven, hovedavtalen, hovedtariffavtalen og andre overordnede føringer.

De ulike stegene i innbemanningsprosessen

Innbemanningen til den nye kommunen har vært delt inn i følgende steg:

 1. Rådmann – prosjektrådmann
 2. Rådmannens ledergruppe
 3. Virksomhetsledere / seksjonsledere
 4. Avdelingsledere
 5. Øvrige ansatte

Ansatte i de tre kommuner og i selskapene som er definert tilhørende utvalgskretsen til de ulike nivåene har vært omfattet av innbemanningsprosessen. Utvelgelsen ved innplasseringen har skjedd etter en vurdering av kompetanse og personlig egnethet, samt ansiennitet under ellers like vilkår. Stillinger på ledernivå det ikke har blitt innplassert ansatte i, har blitt utlyst.

For nærmere informasjon om prosessen, viser vi til nyhetsbrevene:

Av Omstillingsavtalen for nye Asker fremgår det at ansatte som får endret arbeidssted som følge av kommunesammenslåingen kan ha rett til kompensasjon for endret arbeidssted i en overgangsfase.

Lokalisering av tjenestene i nye Asker kommune

Det vil, som følge av kommunesammenslåingen, være enkelte tjenester som får endret sin lokalisering. I forbindelse med kommunesammenslåingen er det etablert et eget lokaliseringsprosjekt for å håndtere lokalisering av tjenestene, samt flyttingen av avdelinger og ansatte. Det vises til egen informasjon om dette i Rådmannens nyhetsbrev.

Endring av arbeidssted ligger som hovedregel til arbeidsgiver å beslutte. Dette medfører at arbeidstaker må innordne seg etter de beslutninger som treffes med tanke på arbeidssted og lokalisering.

Arbeidsgiver og tillitsvalgte har i Omstillingsavtalen (punkt 5.6) vedtatt i Felles PSU for nye Asker den 20. januar 2017 blitt enige om en kompensasjonsordning for ansatte som får økt reisevei. Omstillingsavtalen punkt 5.6 lyder som følger:

«Ingen ansatte har i utgangspunktet krav på kompensasjon for å flytte arbeidssted. Ansatte som får betydelig økt arbeidsreise, det vil si at arbeidsreisen øker med minimum 40 minutter hver vei, kan innvilges særskilte tilrettelegginger eller kompensasjoner i en overgangsfase. Særskilte tilrettelegginger tilpasses individuelt. Overgangsfasen er begrenset til utgangen av 2022.»

Vilkår for kompensasjon for økt reisevei

Det er et vilkår for å vurdere kompensasjon for økt reisevei at den ansatte «får betydelig økt arbeidsreise, det vil si at arbeidsreisen øker med minimum 40 minutter hver vei».

Med økt arbeidsreise menes økt reisetid fra hjem til ordinært oppmøtested/tjenestested. Beregningen tar utgangspunkt i den ordinære kjøretiden, ikke medberegnet kø e.l. Det tas ikke hensyn til om den ansatte reiser kollektivt eller går/sykler, med mindre det foreligger særlige forhold som tilsier annet. Med særlige forhold menes f.eks. nedsatt funksjonsevne.

Kompensasjon

Det avtales individuelt hvilken form for kompensasjon som kan være aktuelt, f.eks. at deler av reisetiden anses som arbeidstid eller avtale om hjemmekontor.

Varighet

En eventuell kompensasjon vil være tidsbegrenset, senest til 31. desember 2022. Kompensasjonen tilstås fra den dato endringen av tjenestested faktisk finner sted.

Beslutningsmyndighet

Det er HR-sjef som treffer beslutning om kompensasjon for økt reisevei.

Søknadsprosess

Krav om kompensasjon for økt reisevei fremmes av den enkelte arbeidstaker og sendes til HR-enheten nye Asker ved rådgiver Stine Førlie med kopi til virksomhetsleder/avdelingsleder for nye Asker.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.