Her finner du spørsmål og svar om kommunesammenslåingen.

Dato for kommunesammenslåingen er satt fordi det skal velges et nytt kommunestyre til den nye kommunen høsten 2019.

En kommunesammenslåing er å regne som en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens regler. De «gamle» kommunene opphører og det etableres en ny felles kommune.

Ved etableringen av den nye kommunen, skjer det en virksomhetsoverdragelse hvor alle ansatte i de tidligere kommunene automatisk går over til den nye kommunen. Det vil si at du blir automatisk ansatt i den nye kommunen. Ingen ansatte vil bli sagt opp i forbindelse med kommunesammenslåingen, men det kan være at enkelte ansatte får endrede oppgaver.

I arbeidsmiljøloven er det en bestemmelse som gir ansatte rett til å reservere seg fra overdragelsen og bli igjen hos gammel arbeidsgiver. Dette har liten hensikt ved kommunesammenslåinger, da arbeidet hos de «gamle» kommunene vil opphøre.

De fleste virksomhetene vil, etter kommunesammenslåingen, være som i dag. Dette vil typisk gjelde for stedbundne tjenester som skole, barnehage og sykehjem. Det kan skje endringer som følger naturlig av kommunens oppgaver og samfunnsansvar.

Sammenslåingen vil også kunne innebære endring av arbeidssted for enkelte arbeidstakere. Dette vil trolig gjelde for administrative stillinger, og er en naturlig følge av at kommunene har slått seg sammen. Videre følger det av intensjonsavtalen at det kan bli aktuelt å vurdere administrative sammenslåinger, der det er hensiktsmessig, før den nye kommunen etableres. Videre skal en fremtidig organisering av eiendomsfunksjoner, IKT, forvaltningsoppgaver, anskaffelser og kommunale driftsoppgaver i den nye kommunen utredes særskilt. Hvilke konsekvenser dette får, vet vi ikke på nåværende tidspunkt. Berørte virksomheter vil holdes orientert.

Endringer av arbeidsoppgaver kan bli en konsekvens av sammenslåingen. På lik linje med endring av arbeidssted, vil denne type endringer være en naturlig følge av omstillingen. Dette vil særlig være aktuelt for ledere og for andre, typisk administrative stillinger, hvor det kan bli overtallighet som følge av sammenslåingen. De dette eventuelt skulle gjelde vil bli løpende informert, og prosessen for hvordan dette håndteres vil følge lov- og avtaleverk.

I de tilfeller det skulle være tale om vesentlige endringer utover hva arbeidsgiver kan fastsette, vil reglene i lov- og avtaleverk følges.

I perioden frem mot 1. januar 2020 vil de tre kommunene driftes normalt og tjenesteområdene videreutvikles i tråd med de vedtak som allerede er, og vil bli, fattet.

Dine lønns- og arbeidsvilkår vil være som i dag frem til kommunesammenslåingen finner sted.

Den sentrale tariffavtalen mellom KS og hovedsammenslutningen vil gjelde også i den nye kommunen, på samme måte som i dag.

Du har også rett til å beholde dine lønns- og arbeidsvilkår som du har på overføringstidspunktet videre etter sammenslåingen. Overføringen av arbeidsforholdet til den nye kommunen innebærer derfor ingen endringer i dine rettigheter og plikter som ansatt i den «gamle» kommunen.

Arbeidsgiver vil sammen med hovedtillitsvalgte, i tiden frem til kommunesammenslåingen, vurdere eksisterende avtaler og protokoller i den «gamle» kommune. Hensikten med dette er å vurdere hvorvidt kommunens særavtaler skal videreføres eller sies opp. Videre vil kommunens reglementer, retningslinjer med videre bli harmonisert.

Etter kommunesammenslåingen kan vi oppleve at det vil være noen ulikheter med henhold til lønns- og arbeidsvilkår mellom ansatte fra de «gamle» kommunene. Disse vil i henhold til intensjonsavtalen mellom Asker, Røyken og Hurum, over tid, bli harmonisert. Dette arbeidet gjøres naturlig i samarbeid med de tillitsvalgte gjennom særskilte forhandlinger og de årlige lønnsforhandlingene.

Pensjonsordningene er tariffestet og vil videreføres som de er i kommunesektoren også etter kommunesammenslåingen.

Pensjonsleverandør og/eller egen kasse skal, i følge intensjonsavtalen, vurderes i forbindelse med sammenslåingen.

Reglene for ansattes involvering følger av lov- og avtaleverket. Det er de hovedtillitsvalgte og vernetjenesten som vil være de ansattes representanter inn i prosessene som kommunesammenslåingen medfører, og som ivaretar dine interesser. På din arbeidsplass vil de lokale tillitsvalgte og verneombud kunne bistå med råd og veiledning.

Frem til kommunesammenslåingen vil våre ledere gi jevnlig informasjon og svare på spørsmål..

Fellesnemnda og partssammensatt utvalg vil utarbeide en egen omstillingsveileder og arbeidsgiverpolitikk i forbindelse med kommunesammenslåingen, Mer informasjon om dette vil komme når dette arbeidet er ferdig.

Det er laget en tidslinje for hele etableringen av nye Asker kommunene: Se full oversikt over tidsplan og milepæler for arbeidet frem til ny kommune. 

For ansatte spesielt er tidslinjen for den administrative organiseringen slik:

  • September 2017: Grunnlagsdokument for administrativ organisering. Dette er en leveranse fra delprosjektene for sammenslåingen. 
  • Februar 2018: Organisasjonsplan med organisasjonskart: Grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen skal foreligge som høringsforslag i februar 2018, og drøftes ved medvirkning og medbestemmelse med tillitsvalgte, både i medbestemmelsesmøte og i Partssammensatt samarbeidsutvalg fram til mars 2018.
  • Juni 2018: Rekruttering av rådmannens toppledergruppe
  • Desember 2018: Rekruttering av virksomhetsledere
  • 2019: Øvrig bemanning og innflytting. Avvikling av tre kommuner.

Du får informasjon om arbeidet med å etablere en ny kommune på felles nettstedet for nye Asker kommune og via din leder. Frem til kommunesammenslåingen vil våre ledere gi jevnlig informasjon og svare på spørsmål. I tillegg vil du få nyhetsbrev på e-post

På din arbeidsplass vil de lokale tillitsvalgte og verneombud også kunne bistå med råd og veiledning.