Hvordan skal Asker kommune utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig i årene som kommer? Nå inviterer vi innbyggere, frivilligheten, næringslivet og andre til å komme med innspill til kommuneplanen

Hurum, Røyken og Asker kommuner blir én kommune, Asker kommune, fra 1. januar 2020.

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester i årene frem mot 2032, og berører hele kommunen.

Formannskapet behandlet planforslaget i sitt møte 5. november 2019, og vedtok at forslaget til kommuneplan for Asker kommune 2020 - 2032, samfunnsdelen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Det betyr at innbyggere, lag, foreninger, næringslivet og andre interessenter kan komme med innspill til planen frem til og med 31. januar 2020.

Har du kommentarer og merknader til planforslaget?

Send innspillene skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til post@asker.kommune.no innen 31. januar. Merk innspillene med: Sak 19/15055

Innkomne merknader blir ikke direkte besvart, men blir vedlagt saken med rådmannens kommentar ved videre behandling i formannskapet og kommunestyret.