Fellesnemnda for Nye Asker kommune vedtok 30. august 2019 at utkast til Lokal forskrift datert 13.8.2019 om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester, legges ut til offentlig høring med frist 16. oktober.

Høringsprosessen

Endelig forslag til forskrift vil legges frem for hovedutvalg for velferd etter høringsfristen. Alle høringsuttalelsene som kommer inn vil følge saken. Det legges opp til at forskriften skal vedtas av kommunestyret i november eller desember 2019.

Forslaget til ny lokal forskrift sendes ut til aktuelle organisasjoner og instanser samt aktuelle virksomheter i kommunene, se vedlagte oversikt. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organisasjoner/instanser/virksomheter og personer som ikke står på høringslisten.

Forslaget til forskrift vil behandles i Utvalg for Velferd i Asker kommune etter høringsfristen og alle høringssvarene vil følge saken. Det tas sikte på at forslaget til lokal forskrift behandles i kommunestyret i november 2019 og at den trer i kraft fra 1. januar 2020.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 16. oktober.

Gi innspill

Høringsuttalelser kan du sende inn på elektronisk skjema, på e-post: post@asker.kommune.no, eller som brevpost: Asker kommune; PB 353, 1372 Asker.

Hvis høringssvaret sendes som e-post eller brevpost, ber vi deg merke det med «Høringsuttalelse lokal forskrift om rett til sykehjemsplass».