Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy, og inneholder to deler; en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og Arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen.

Nye Asker kommune er i gang med å utarbeide en samlet kommuneplan for den nye kommunen.

Planprogram for arbeidet med kommuneplan ble vedtatt av de tre kommunestyrene i juni i år.

Forslag til samfunnsdel ble behandlet av nye Asker formannskap og vedtatt  lagt ut til offentlig ettersyn 5. november. Høringsfrist er 31. januar. Vi forventer at samfunnsdelen vedtas av kommunestyret ved påsketider. Det ligger flere føringer for areal og transportutviklingen i samfunnsdelen.

Deretter igangsettes arbeidet med arealdelen. Dette vil bli varslet i forbindelse med at det utarbeides et eget planprogram, sannsynligvis i perioden inn mot sommerferien.

Endelig vedtak på arealdelen forventes våren 2021.

Inntil ny arealdel vedtas, gjelder dagens tre kommuneplaner.

Samfunnsdel med perspektiv til 2032

Kommuneplanens samfunnsdel har et perspektiv fram til 2032 og viser hvordan Asker kommune skal utvikle tjenestene, legge til rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene best mulig. Planen tar stilling til langsiktige utfordringer, og fastsetter mål og strategier for kommunen og er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet.

Bærekraftsmål som grunnlag for satsingsområder

FNs 17 bærekraftsmål er lagt til grunn for utarbeidelse av kommuneplanen. For første gang har vi fått et felles globalt rammeverk for arbeidet med samfunnsutviklingen på kommunenivå i Norge. Gjennom politiske prosesser har Asker valgt å løfte fram seks prioriterte bærekraftsmål for videreutviklingen av Asker-samfunnet.

De prioriterte bærekraftsmålene har igjen gitt åtte satsingsområder:

 • samarbeid for å nå målene
 • bærekraftige byer og samfunn
 • Handling mot klimaendringene
 • god helse
 • god utdanning
 • innovasjon, digitalisering og næringsutvikling
 • medarbeidere
 • kommuneøkonomi

Areal og transport

Samfunnsdelen inneholder også en langsiktig areal- og transportdel samt en langsiktig økonomidel, begge med en tidshorisont fram til 2040, dette for å sikre en trygg, robust og bærekraftig utvikling av Asker-samfunnet og den kommunale virksomheten. Med en strammere samfunnsøkonomi må kommunen prioritere sine oppgaver. God styring av samfunn og økonomi, kan sikre gode tjenester og lokalsamfunn i hele kommunen, også inn i framtiden.

Innbyggerinvolvering og samarbeid 

Vi legger vesentlig vekt på innbyggerinvolvering, samarbeid med organisasjoner og næringsliv. Vi skal etablere nærdemokratiske ordninger og innbyggertorg i syv av lokalsentrene i kommunen. Alle deler av Asker-samfunnet skal med i videreutviklingen av kommunen.

Klimavennlig by- og stedsutvikling

Kommuneplanen tilrettelegger for attraktive lokalsamfunn med fellesarenaer og møteplasser for alle deler av befolkningen. Den legger opp til en mer konsentrert utbygging rundt tettstedene, samtidig som vern av landbruksareal, naturverdier og kulturmiljøer vektlegges. En klimavennlig by- og stedsutvikling er en forutsetning for å nå Askers klimamål.

Gjennom bevisste valg og bærekraftig by- og stedsutvikling vil Asker videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv kommune i denne kommuneplanperioden.

Når skjer hva? 

Her ser du planen for arbeidet med kommuneplanen. (Tidspunkter for gjennomføring kan måtte justeres noe underveis).

Kommuneplan 2020 - 2032. Planlagt fremdrift

 1. Januar 2019 Igangsetting av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel varsles, og forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn
 2. Vinter 2019 Offentlig ettersyn av planprogrammet. Dialogmøter med frivillighet, næringsliv og politiske faggrupper, workshops med innbyggerpanelet mm
 3. Juni 2019 Planprogrammet vedtas av kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommune
 4. September 2019 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 godkjennes av fellesnemda Les om møtet i fellesnemnda
 5. November 2019 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 vedtas lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet
 6. Januar 2020 Offentlig ettersyn av samfunnsdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særlig. Høring samfunnsdelen
 7. April - mai 2020 Kommuneplanens samfunnsdel vedtas av kommunestyret
 8. Sommer 2020 Igangsetting av arbeidet med kommuneplanens arealdel varsles, og forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn
 9. Høst 2020 Forslag til kommuneplanens arealdel 2020-2032 vedtas lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet
 10. Vinter 2021 Offentlig ettersyn av arealdelen. Dialogmøter og åpne møter som annonseres særlig.
 11. Sommer 2021 Kommuneplanens arealdel vedtas av kommunestyret
Tilbakelagt trinn i prosessen
Fremtidig trinn i prosessen