Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges fram for politisk behandling, og videre bearbeiding i dialog med alle som ønsker å mene noe om utviklingen av Asker-samfunnet.

Prosessen vil pågå høsten 2019, vinteren 2020. Når samfunnsdelen vedtas av vårt nye kommunestyre våren 2020, igangsettes arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Politisk behandling i formannskapet

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet i formannskapet i nye Asker 5. november 2019. I medhold av plan- og bygningsloven la formannskapet forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn og høring.

Administrasjonen forbereder nå høringsperioden som vil strekke seg fra 4. desember 2019 og fram til 31. januar 2020. Det legges opp til medvirkning i lag og foreninger, råd og utvalg i høringsperioden. 

Vedlegg

Det foreligger en rekke vedlegg til saken i fellesnemnda, og her finner du en oversikt. 

 1. Langsiktig analyse mot 2040 - PDF
 2. Langsiktig drifts- og investeringsanalyse mot 2040 -PDF
 3. a) Utfordringsnotat. Areal- og transportutvikling i Asker kommune - PDF
  b) Notat om boligbygging
 4. Innbyggerundersøkelse nye Asker (2018) - PDF
 5. Kartlegging i næringslivet (2019) - PDF
 6. Frivillighetsbarometeret - Asker (2018) - PDF
 7. Kartlegging frivillige organisasjoner i nye Asker (2018) - PDF
 8. Reisevaner nye Asker kommune (UA analyse 123_2019) - PDF
 9. Trafikkanalyse Asker (2019) - PDF
 10. Lokaldemokratiundersøkelsen (2017) - PDF

 

11. Workshop om nærdemokratiske ordninger (11. oktober 2018) - PDF)

12. Dialogmøte med frivilligheten (24. april 2019) - PDF

13. Dialogmøte med næringslivet (6. mai 2019)- PDF

14. Dialogmøte med Buskerud fylkeskommune (19. juni 2019) - PDF

15. Sluttrapport fra Askerkonferansen 2018 - PDF

16. De unges kommunestyre 2017 og 2019 - PDF

17. Midlertidig ungdomsråd 2019 - PDF

18. Innbyggerpanel 2019 - PDF

19. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - Samfunnsutvikling - PDF 

20. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - Tjenesteutvikling - PDF

21. Rapport fra utvalg til kommuneplanen - FN's bærekraftsmål - PDF

22. Fra prosjektgruppe (P1): Om politisk organisering

23. Fra prosjektgruppe (P2): Om felles kultur, identitet og symboler

24. Fra prosjektgruppe (A/P2): Om arbeidsgiverpolitikk

25. Fra prosjektgruppe (A/P3): Om eierskap og interkommunalt samarbeid

26. Fra prosjektgruppe (A/P4): Om økonomisk politikk og handlingsregler

27. Felles planutvalgsmøte (8. mai 2019)

28. Innspill fra komitéer og utvalg i Asker, Røyken og Hurum

29. Felles komitémøter, felles kommunestyremøter, felles formannskapsmøter, Fellesnemnda og Gruppelederforum.
* Se i møtekalender
* Se i notater og presentasjoner

 

30. Mål og strategier i tabellformat - PDF

31. Forslag til planprogram (5. april - PDF

32. Endelig politisk behandling av planprogrammet, Hurum - PDF

33. Endelig politisk behandling av planprogrammet, Røyken - PDF

34. Endelig politisk behandling av planprogrammet, ("gamle") Asker - PDF