Eiendomsfunksjonen: Vurdering av modeller for eierskap og overordnet organisering i nye Asker

Den eksterne utredningen som skal vurdere hensiktsmessig eierskapsmodell og overordnet organisering av eiendomsfunksjonen for nye Asker kommune er nå ferdig. Det er analyseselskapet Deloitte som har utarbeidet rapporten. Rapporten blir en del av kunnskapsgrunnlaget som rådmannen legger til grunn i sin innstilling til fellesnemnda om fremtidig organisering av eiendomsfunksjonen i nye Asker.

Se rapporten:  Rapport: Vurdering av modeller for eierskap og overordnet organisering i nye Asker kommune (Deloitte) (PDF)

Informasjonsmøtet 9. november: Se Deloittes presentasjon (PDF)

  • Etter at rapporten ble publisert, har det kommet meldinger om uklarheter i rapporten. Dette er videreformidlet til Deloitte, som har utbedret og sendt oss ny versjon. Den nye versjonen ligger nå ute på lenken ovenfor.

Rådmannen ber ledelsen for eiendomsfunksjonene å ivareta sin plikt om å informere egne ansatte og involvere tillitsvalgte i den pågående prosessen. Videre inviterer rådmannen kommunalledelsen, styrene og tillitsvalgte til å uttale seg om rapporten. Frist for tilbakemelding er onsdag 29. november 2017 kl. 12:00. Innspillene kan sendes til følgende e-post: post.nyeasker@asker.kommune.no

Oppdraget har vært å vurdere fordeler og ulemper ved organisasjonsformene kommunalt foretak (KF), aksjeselskap (AS) og intern kommunal virksomhet (etat) ut fra følgende ni kriterier:

  • Demokratisk styring og kontroll
  • Samfunns-, tettsteds-, bolig-, og næringsutvikling og strategisk eiendomsutvikling
  • Samhandling med basisorganisasjoner for å optimalisere formålsbyggene og kvalitet på øvrig tjenesteproduksjon
  • Kompetanse, innovasjon, digitalisering og miljø
  • Økonomi, inklusive ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene
  • Kostnadseffektiv forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsmassen
  • Investeringer; styring-, risiko- og kostnadskontroll
  • Ansattes rettigheter
  • Gjennomføring av modell; transaksjonskostnader og overordnet organisasjonsplan og transaksjonsomkostninger

Deloitte har kombinert ulike metoder og datakilder i utarbeidelsen av rapporten, herunder kvalitative intervjuer med representanter for eiendomsfunksjonene i de tre kommunene, dokumentstudier og analyser av data innhentet av eiendomsfunksjonene.

Videre prosess

10. november skal fellesnemnda behandle sak om prosess fram til vedtak om overordnet organisering av eiendom, brannvesen og kommunaltekniske tjenester i nye Asker.

Rådmannen har foreslått følgende framdriftsplan:

illustrasjon prosess

Medbestemmelse: Rådmannen forutsetter at ledere for de berørte enhetene, både i og utenfor egen organisasjon, ivaretar arbeidsgivers plikt etter lov og avtaleverk om å informere egne ansatte og involvere tillitsvalgte i den pågående prosessen. De berørte selskapene og kommunale enhetene vil bli bedt om å gi sine innspill til anbefalingene gitt i de eksterne rapportene. Fristen for dette er satt til 29. november 2017.

Rådmannen vil legge frem sine foreløpige vurderinger av fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjonen i nye Asker i egen sak for felles PSU og fellesnemnda 15. desember.

Delprosjekt «Eierskap og interkommunale samarbeid» (A/P 3) vil få saken til uttalelse 11. desember. Videre vil rådmennene i Hurum, Røyken og Asker legge fram sak til behandling i formannskapene 23. januar som går videre til kommunestyrene 30. januar. Delprosjekt «Eierskap og interkommunale samarbeid» (A/P 3) får saken til uttalelse 7. februar.

Rådmannens endelige innstilling om fremtidig organisering av kommunaltekniske tjenester, brannvesen og eiendomsfunksjonen i nye Asker legges frem til behandling for felles PSU og fellesnemnda 16. februar 2018.