Mandat

Mandat for prosjekt Lokalisering: Gjennomføring (PDF)

Oppdrag

Fase 1 Detaljering

Tidsramme: Innen juni 2019
1. Utarbeide prinsipper og standard for lokalene som skal bygges om
2. Utarbeide mulighetsstudier for ombygging
3. Kostnadsestimering
4. Finne egnede lokaler til berørte, men ikke prioriterte områder; ref. punkt 4.3.
5. Utarbeide tidsplan for flytting
6. Budsjettering og finansieringsløsning
7. Forhandling leiekontrakter (eksterne lokaler)

Fase 2 Ombygging

Tidsramme: August 2019 - 2021
1. Kontrahering av ombygging og tilpassing av vedtatte lokaler
2. Oppfølging av ombyggingsprosjektene

Fase 3 Logistikkplan og flytting

Tidsramme: Juni 2019-2021
1. Utarbeidelse logistikkplan
2. Koordinering inn/utflytting, inkludert transittlokaler

Prosjektgruppe

 • Prosjektleder: Ingunn Ramsfjell
 • Delprosjektledere:
  Ragnar Slaastad Studsrød
  Tom Erik Wiik
  Jørn Johannessen
  Anders Joneid
  Arnfinn Radu Olsen
  Arild Dorholt (også fagansvarlig Røyken)
  Delprosjekt Ombruk: Anja Østerli/Elisabeth Kolrud
  Delprosjekt Flytting: Kristine Stray
  Delprosjekt Grafisk profil (skilting): Henrik Slipher
  IKT: Kolbjørn Johansen/Øyvind Jensen
  Fagansvarlige: Steinar Østli Andreassen (Hurum)
  Heidi Gartland (Asker)
 • Hovedverneombud:
  Mai-Lene Graff Bøe (Røyken)
  Hilde Bestvold (Asker)
  Anna Rødland (Hurum)
 • Ansattrepresentant: Gøril Brix

Medvirkning og delprosjekter

Medvirkning ivaretas av ansattrepresentant og de tre hovedverneombudene som er representert i prosjektgruppa. Prosjektgruppa rapporterer direkte til direktør for Samfunnstjenester.

Videre medvirker ansattrepresentant og lokalt verneombud i delprosjektene gjennom deltakelse i arbeidsgruppene for den enkelte lokalisasjon. God medvirkning er avgjørende for å sikre en vellykket prosess for lokalisering gjennomføring. Ansattrepresentant er oppnevnt av tillitsvalgtapparatet.

Delprosjektene deles primært inn i lokalene som skal rehabiliteres eller bygges om. Hver delprosjektleder leder en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen skal som hovedregel ha en representant for hver virksomhet som skal inn i det aktuelle lokalet. Lokal vernetjeneste (alternativt hovedverneombud) og en ansattrepresentant skal også som hovedregel være representert i arbeidsgruppene.