Prosjektet skal anbefale hvordan administrasjon og ledelse skal organiseres i den nye kommunen. Fellesnemnda tar den endelige beslutningen.

Prosjektleder

Lene Orsten Haugland er prosjektleder for prosjekt Administrasjon og ledelse.

Mandat

Delprosjekt Administrasjon og ledelse omfatter en rekke administrative stabs- og støttefunksjoner, strategisk samfunnsutvikling og virksomhetsstyring. Prosjektet har fire hovedleveranser:

 1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer.
 2. Utarbeide et grunnlagsdokument for tjenesteområdet som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen.
 3. Utarbeide en organisasjonsplan for tjenesteområdet som beskriver organisering, lokalisering og dimensjonering av tjenestene.
 4. Utarbeide et dokument som beskriver helhetlig styringssystem for nye Asker kommune.

Overordnet tidsplan

De fire leveransene i prosjektet skal leveres innen:

Tidsplan fase 2 "Organisasjonsplan"

Prosjektet skal i fase 2 utarbeide en organisasjonsplan med forslag til organisering, lokalisering og dimensjonering av de ulike stabs- og støttetjenestene. Fristen for arbeidet er 1. februar. Alle medarbeidere innen Administrasjon og ledelse blir berørt av sammenslåingsprosessen. Prosjektet vil legge til rette for følgende medvirkningsprosesser:

 • Workshop 27. oktober for ledere innen Administrasjon og ledelse, nøkkelpersoner, tillitsvalgte og referansegruppe. Spørsmål og problemstillinger som vi ønsker at dere forbereder dere på og diskuterer med medarbeiderne i egen enhet i forkant av workshopen. Hensikt: Diskutere og gi innspill til overordnede prinsipper og føringer for organisering.
 • Workshop 5. desember for ledere innen Administrasjon og ledelse, nøkkelpersoner, tillitsvalgte og referansegruppe. Hensikt: Diskutere og gi innspill til foreløpig skisse til organisering.
 • Workshop for alle ansatte innen de ulike fagområdene i midten av desember. Hensikt: Diskutere og gi innspill til foreløpig skisse til organisering, inkludert enhetenes oppgaver/portefølje, lokalisering mv.

 

Organisering

Prosjektet er organisert med et prosjektstyre bestående av kommunalsjefer/direktører innen Administrasjon og ledelse i de tre kommunene, tre hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.
Prosjektstyret ledes av Jostein Bø, HR-sjef i Asker kommune.

Det er videre etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra de tre kommunene. Når arbeidet med organisasjonsplanen starter opp til høsten, vil det også bli etablert arbeidsgrupper og referansegrupper for å sikre bred medvirkning og deltakelse fra alle de funksjonene/områdene som omfattes av mandatet.

I løpet av prosjektperioden legges det også opp til workshops med ledere og andre nøkkelpersoner innen Administrasjon og ledelse – både knyttet til informasjon og forankring av kunnskapsgrunnlaget, og i forbindelse med utarbeidelse av grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen. 

Prosjektstyret

Medlemmene i prosjektstyret

 • Jostein Bø (leder) , HR-sjef, Asker kommune
 • Tuss Benum, direktør for Strategi og samfunn, Asker kommune
 • Anne Britt Stinessen, kommunalsjef for Personal og organisasjon, Hurum kommune
 • Sveinung Kvamme, kommunalsjef for HR, IKT og utvikling, Røyken kommune
 • Eivind Lien, kommunalsjef for Økonomi, regnskap og lønn, Røyken kommune
 • Anders Fosen, tillitsvalgt, Asker kommune
 • Lene Cecilie Bakler, tillitsvalgt, Røyken kommune
 • Børre Holen, tillitsvalgt, Hurum kommune
 • May-Lene Graff Bøe, hovedverneombud, Røyken kommune

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

 • Karl Hogseth, personalrådgiver, Hurum
 • Anett Olsen, fagleder lønn, Hurum
 • Marita Forstrøm Johansen, personalrådgiver, Hurum
 • Stig Mo, fagleder HR, Røyken
 • Turid Lohne Velund, rådgiver rådmannens stab, Røyken
 • Susanna Lindqvist, enhetsleder juridiske tjenester, Røyken
 • Unni Flugstad, rådgiver HR, Asker
 • Lene Hvistendahl Bergseth, leder Kunnskapssenteret, Asker
 • (*Sofie Stenseng, spesialrådgiver, Utviklingsavdelingen. Ute av prosjektgruppen per nov 2017. Nå prosjektleder for  kompetanse- og lederutvikling.)
 • Kristine Andenæs, rådgiver Strategi og samfunn, Asker
 • Ann Karin Olander, controller, Asker
 • Elin Fejerskov, økonomirådgiver, Asker
 • Marte Skogland Andersen, ansattrepresentant
 • Terje Ruud, ansattrepresentant