Prosjektet skal avklare behovet for lokaler i nye Asker, fastsette en enhetlig standard for formålsbygg og vurdere fremtidig eierskapsmodell for kommunale eiendommer.

Prosjektleder

Klaus Øiseth er prosjektleder for delprosjekt Eiendom.

Mandat

Delprosjektet har følgende oppdrag:

1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer, herunder:

 • Kartlegge eksisterende kommunalt eide arealer og eiendommer, samt eksterne avtaler
 • Verdifastsettelse av eiendomsmassen
 • Vurdere vedlikeholdsstandard og eventuelle etterslep
 • Vurdere digitale systemer for FDVU
 • Grensesnittet mot markedet
 • Felles digital løsning for prosjektstyring av investeringsprosjekter

Disse punktene må sees i sammenheng med pkt. 2 om grunnlagsdokument.

2. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, utarbeide et grunnlagsdokument som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen, inkludert å fastsette enhetlig standard for formålsbygg.

3. Avklare behovet for lokaler i nye Asker i dialog med A1-prosjektene (tjenesteområdene).

Det legges til grunn at lokalene skal ha en nøktern standard, høy arealeffektivitet og være økonomisk nøytralt i forhold til dagens kostnadsnivå i de tre kommunene.

4. Med bakgrunn i grunnlagsdokumentet, vurdere framtidig eierskapsmodell for kommunale eiendommer og utarbeide organisasjonsplan for valgt eierskapsmodell, herunder å vurdere skatte- og avgiftsmessige forhold

5. Det skal i arbeidet med grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen særlig tas hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene.

Effektiviseringstiltakene skal dokumenteres.

6. Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte.

Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper m.m.

Her kan du lese hele mandatet for prosjektet og om overordnede prinsipper og føringer for administrativ organisering i nye Asker (LOS) 

Overordnet tidsplan

De to leveransene i prosjektet skal leveres innen:

Tidsplan fase 2: Organisasjonsplan

Også i det videre arbeidet med forslag til organisasjonsplan vil de administrative delprosjektene for Eiendom (A6), Klima, miljø og tekniske tjenester (A1/5) og Natur, kultur, idrett og frivillighet (A1/4) koordinere sine aktiviteter. Prosjektgruppene og prosjektstyrene vil på bakgrunn av innspill fra workshopen, føringer fra intensjonsavtalen, forslag til politisk organisering, LOS dokumentet og resultatene fra de eksterne vurderingene (eierskap), utarbeide noen forslag til organisasjonsplan, og tentativt legge frem noen felles forslag.

 • Desember 2017 - januar 2018: Dialog med virksomhetene om forslagene til organisasjonsplan.

Vi håper dere tar kontakt enten med prosjektleder eller prosjektstyreleder dersom dere har spørsmål eller innspill til prosessen. 

Prosjektstyret

Medlemmer i prosjektstyret er:

 • Ragnar Slaastad Studsrød (leder), Direktør for eiendom, Asker
 • Ola Mæhlum, Daglig leder Røyken Eiendomsutvikling AS
 • Berit Helgesen, Daglig leder Hurum Eiendomsselskap KF
 • Gøril Brix, Tillitsvalgt, Røyken

 

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

 • Kristin Thoresen, controller økonomi, Eiendomsavdelingen, Asker
 • Terje Samuelsen, Røyken Eiendom AS, Røyken
 • Steinar Østli Andreassen, teknisk sjef, Hurum Eiendomsselskap KF,  Hurum
 • Per Ivar Finne, spesialrådgiver/advokat, Eiendomsavdelingen, Asker
 • Iver Fjæstad, tillitsvalgt, Asker
 • Terje Ruud, tillitsvalgt, Asker
 • Inger Helene Elstad (leder), rådgiver HR-avdelingen, Asker
 • Terje Samuelsen, Røyken Eiendom AS, Røyken
 • Steinar Østli Andreassen, teknisk sjef, Hurum Eiendomsselskap KF, Hurum
 • Kjersti Myra, rådgiver, Eiendomsavdelingen, Asker
 • Roar Nygård, Eiendomssjef, Eiendomsavdelingen, Asker
 • Vibeke Dahl (leder), Ingeniør, Eiendomsavdelingen, Asker
 • Arild Dorholt, Røyken Eiendom AS, Røyken
 • Morten Pretorius, Røyken Boligstiftelse, Røyken
 • Frode Småhaug, forvalter, Eiendomsavdelingen, Asker
 • Martin Løiten Dahl, Mellomleder, Eiendomsavdelingen, Asker
 • Per Ivar Finne (leder), spesialrådgiver/advokat, Eiendomsavdelingen, Asker
 • Lars Erik Eriksen, Røyken Eiendom AS, Røyken
 • Sabina Pryzybylska-Wolanin, tillitsvalgt, Asker
 • Iver Fjæstad, tillitsvalgt, Asker
 • Kristin Thoresen (leder), controller økonomi, Eiendomsavdelingen, Asker
 • Arild Dorholt, Røyken Eiendom AS, Røyken
 • Steinar Østli Andreassen, teknisk sjef, Hurum Eiendomsselskap KF,  Hurum
 • Unni Mogstad Simensen, Asker