Prosjektet omfatter tjenester innen helse og omsorg og sosiale tjenester.

Prosjektleder

 Marit Røyneberg er prosjektleder for prosjekt Helse, sosial, omsorg.

Mandat

 Delprosjektet har følgende oppdrag:

  1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer.
  2. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, utarbeide et grunnlagsdokument som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen.
  3. Med bakgrunn i grunnlagsdokumentet, utarbeide en organisasjonsplan for tjenesteområdet som beskriver organisering, lokalisering og rolle- og funksjonsbeskrivelser.
  4. Det skal i arbeidet med grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen særlig tas hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene. Effektiviseringstiltakene skal dokumenteres.
  5. Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper mm.

Overordnet tidsplan

De to leveransene i prosjektet skal leveres innen:

 

Prosjektstyre

Prosjektet har et eget prosjektstyre. Styret er bredt sammensatt med representanter fra alle de tre kommunene og de hovedtillitsvalgte.

Medlemmene av prosjektstyret

  • Aud Hansen (leder), direktør for Helse og omsorg, Asker kommune
  • Øydis Jahren, kommunalsjef for Helse og omsorg, Hurum kommune
  • Tone Merete Svenkerud, kommunalsjef for Helse og omsorg, Røyken kommune
  • Marit Frette Opsahl, tillitsvalgt, Asker kommune

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

 

Grete Skustad Floberg, virksomhetsleder heldøgnsomorg, Hurum kommune
Karen Sannes, rådgiver, Hurum kommune
Trine Stein, enhetsleder Tildelingsenhet for helse, omsorg og bolig, Røyken kommune
Heidi Eidskrem, enhetsleder hjemmebaserte tjenester, Røyken kommune
Anne Cathrine Garder, virksomhetsleder Boliger for utviklingshemmede, Asker kommune
Bente Cecilie Nilsen, ansattrepresentant
Ingrid Blichfeldt, rådgiver, Asker kommune

Kontakt oss

Har du spørsmål, innspill og kommentarer?