Prosjektet omfatter tjenester innen Klima og miljø; plan og bygg og tekniske tjenester.

Prosjektleder

Ingeborg Fønstelien er prosjektleder for prosjekt Klima, miljø og tekniske tjenester.

Mandat


Delprosjektet har følgende oppdrag:

 1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer.
 2. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, utarbeide et grunnlagsdokument som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen.
 3. Med bakgrunn i grunnlagsdokumentet, utarbeide en organisasjonsplan for tjenesteområdet som beskriver organisering, lokalisering og rolle- og funksjonsbeskrivelser.
 4. Det skal i arbeidet med grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen særlig tas hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene.
  Effektiviseringstiltakene skal dokumenteres.
 5. Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper mm.

Delprosjektet Klima, miljø og teknikk, herunder tjenester etter plan- og bygningsloven, omfatter følgende tjenester:

 • Klima og miljø
 • Vann og avløp, spredt avløp, overvann
 • Samferdsel/vei og parkering
 • Renovasjon
 • Plan (overordnet plan og detaljplan)*
 • Byggesak/ulovlighet/tilsyn/dispensasjoner
 • Klagesak
 • Geodata (adressering/stedsnavn)
 • Oppmåling
 • Merkantile tjenester
 • Brann
 • Havn
 • Landbruk

Overordnet tidsplan

De to leveransene i prosjektet skal leveres innen:

Tidsplan fase 2: Organisasjonsplan

Også i det videre arbeidet med forslag til organisasjonsplan vil de administrative delprosjektene for Eiendom (A6), Klima, miljø og tekniske tjenester (A1/5) og Natur, kultur, idrett og frivillighet (A1/4) koordinere sine aktiviteter. Prosjektgruppene og prosjektstyrene vil på bakgrunn av innspill fra workshopen, føringer fra intensjonsavtalen, forslag til politisk organisering, LOS dokumentet og resultatene fra de eksterne vurderingene (eierskap), utarbeide noen forslag til organisasjonsplan, og tentativt legge frem noen felles forslag.

 • Desember 2017 - januar 2018: Dialog med virksomhetene om forslagene til organisasjonsplan.

Vi håper dere tar kontakt enten med prosjektleder eller prosjektstyreleder dersom dere har spørsmål eller innspill til prosessen. 

Prosjektstyre

Prosjektet har et eget prosjektstyre. Styret er bredt sammensatt med representanter fra alle de tre kommunene og de hovedtillitsvalgte.

Medlemmene av prosjektstyre

 • Ragnar Sand Fuglum (leder), Direktør for kultur og teknikk, Asker kommune
 • Linn Tautra Grønseth, Hurum kommune
 • Eli Aubert, Kommunalsjef for plan, bygg og oppmåling, Røyken kommune
 • Lene Cecilie Bakler, Tillitsvalgt, Røyken kommune

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

 • Berit Danielsen (plan, bygg og oppmåling Røyken)
 • Kari Ekerholt (kommunalteknisk Asker)
 • Kristine Iversby (VIVA IKS)
 • Lars Eskeland (Asker drift)
 • Erik Granli (Ansattrepresentant)
 • Avventer ny (Hurum)