Prosjektleder

 Lisbeth Stokke Fjeldly er prosjektleder for prosjekt Kultur, idrett, frivillighet. 

Mandat

Delprosjektet har følgende oppdrag:

 1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer.
 2. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, utarbeide et grunnlagsdokument som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen.
 3. Med bakgrunn i grunnlagsdokumentet, utarbeide en organisasjonsplan for tjenesteområdet som beskriver organisering, lokalisering og rolle- og funksjonsbeskrivelser.
 4. Det skal i arbeidet med grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen særlig tas hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene. Effektiviseringstiltakene skal dokumenteres.
 5. Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper mm.

Delprosjektet Kultur, idrett, frivillighet omfatter følgende tjenester som kommunen finansierer, samarbeider med eller utfører:

 • Kulturskole/Den kulturelle spaserstokken (DKSS)/ Ungdommens Kulturmønstring (UKM)
 • Bibliotek
 • Kultur/Tilskudd
 • Kulturarenaer/Innbyggertorg
 • Museer
 • Kulturminner
 • Kunst
 • Turisme
 • Idrett/Friluftsliv/Park
 • Folkehelse/Frivillighet
 • Trossamfunn/gravferd

Overordnet tidsplan

De to leveransene i prosjektet skal leveres innen:

 

Tidsplan fase 2: Organisasjonsplan

 • 18. og 19. oktober: Felles workshop for Eiendom (A6), Klima, miljø og tekniske tjenester (A1/5) og Natur, kultur, idrett og frivillighet (A1/4): Innspill fra organisasjonen.

Også i det videre arbeidet med forslag til organisasjonsplan vil de administrative delprosjektene for Eiendom (A6), Klima, miljø og tekniske tjenester (A1/5) og Natur, kultur, idrett og frivillighet (A1/4) koordinere sine aktiviteter. Prosjektgruppene og prosjektstyrene vil på bakgrunn av innspill fra workshopen, føringer fra intensjonsavtalen, forslag til politisk organisering, LOS dokumentet og resultatene fra de eksterne vurderingene (eierskap), utarbeide noen forslag til organisasjonsplan, og tentativt legge frem noen felles forslag.

 • Desember 2017 - januar 2018: Dialog med virksomhetene om forslagene til organisasjonsplan.

Vi håper dere tar kontakt enten med prosjektleder eller prosjektstyreleder dersom dere har spørsmål eller innspill til prosessen. 

Prosjektstyre

Prosjektet har et eget prosjektstyre. Styret er bredt sammensatt med representanter fra alle de tre kommunene og de hovedtillitsvalgte.

Medlemmene av prosjektstyret

 • Jan Erik Lindøe (leder), kommunalsjef for Næring og kultur, Røyken kommune
 • Ragnar Sand Fuglum, direktør for Kultur og teknikk, Asker kommune
 • Morten Dyrstad, kommunalsjef for Kultur og idrett, plan, bygg og kommunalteknikk, Hurum kommune
 • Mustafe Demaj, tillitsvalgt, Asker kommune

 

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

 • Barbara de Haan, kultursjef, Asker kommune
 • Kim Stian G. Bakke, rektor Kulturskolen, Asker kommune
 • Liv Holmesland, Røyken kommune
 • Cato Steinsvåg, Røyken kommune
 • Hilde Nygaard Ihle, Virksomhetsleder, Kultur og idrett, Hurum kommune
 • Aleksander Kristung, tillitsvalgt, Asker kommune

Kim Stian G. Bakke (Leder), Asker kommune
Roar Lindberg, Røyken kommune
Ingeborg Ane Lund, Hurum kommune

Liv Holmesland (Leder), Røyken kommune
Siri Tidemann-Andersen, Asker kommune
Einar Albertsson, Hurum kommune

Cato Steinsvåg (leder), Røyken kommune
Bjørn Erik Olsen, Asker kommune
Hilde Nygaard Ihle, Hurum kommune

Cato Steinsvåg (leder), Røyken kommune
Tomas Westly, Asker kommune
Hilde Nygaard Ihle, Røyken kommune

Barbara de Haan (leder), Asker kommune
Anne Berit Sørlie, Hurum kommune
Grethe Utvei, Røyken kommune

Barbara de Haan (leder), Asker kommune
Anne Berit Sørlie, Hurum kommune
Grethe Utvei, Røyken kommune