Prosjektet skal anbefale hvordan NAV skal organiseres i den nye kommune.

Prosjektleder

Wenche Steen, leder NAV Asker, er prosjektleder for prosjekt NAV nye Asker.
Kontakt: wenche.steen@nav.no

Mandat

 Prosjektet har følgende oppdrag:

 1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for dagens organisering av som beskriver status, utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer.
 2. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, utarbeide et grunnlagsdokument som beskriver satsningsområder, mål og strategier for det NAV nye Asker.
 3. Med bakgrunn i grunnlagsdokumentet, utarbeide en organisasjonsplan for kontoret som beskriver organisering, lokalisering og rolle- og funksjonsbeskrivelser. Det skal også  avklares hvilke lokaler, oppgave- og funksjonsfordeling mellom de ulike kontorene, og plasseringen av disse.
 4. Det skal i arbeidet med grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen særlig tas hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene.
 5. Det skal lages en kartlegging av dagens IKT-systemer og avklare hvilke systemer og applikasjoner som skal danne grunnlag for den nye digitale strukturen, samt implementeringen i NAV nye Asker.
 6. Det utarbeides et dokument som beskriver ledelse, organisasjon og virksomhetsstyring for NAV nye Asker, herunder delegasjonsreglementer m.m.
 7. Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper mm.

Overordnet tidsplan

De to leveransene i prosjektet skal leveres innen:

Prosjektstyre

Prosjektstyret består av fire fra arbeidsgiversiden og fire fra arbeidstakersiden. 

Medlemmene av prosjektstyret

 • Per Morstad, rådmann Røyken kommune (leder)
 • Inger Anne Speilberg fylkesdirektør NAV Akershus
 •  Elisabeth Holen, fylkesdirektør NAV Buskerud
 • Aud Hansen kommunaldirektør helse og omsorg Asker kommune
 • Marit Frette Opsahl, hovedtillitsvalgt Asker
 • Linda Moe, hovedverneombud Hurum
 • Unni Sorter, hovedtillitsvalgt NAV Akershus
 • Arve Smehaugen, hovedtillitsvalgt NAV Buskerud

Prosjektgruppe

Fra Asker:
Wenche Steen, NAV leder og prosjektleder for NAV nye Asker
Marius Brustad, ansattrepresentant
Sol Straand Rørvik, verneombud

Fra Røyken:
Kathrine Klemetsdal, fungerende NAV leder
Hørdur Johansson, ansattrepresentant
Kariane Søilien, tillitsvalgt

Fra Hurum: 
Tove Iren Refsnes, NAV leder
Trine Holth, ansattrepresentant
Elisabeth Plumgren, tillitsvalgt