Prosjektet omfatter lønn og regnskap, innkjøpsavtaler og er leverandør av økonomiske rammebetingelser og budsjettrammer.

Prosjektledelse

De tre økonomisjefene i Hurum, Røyken og Asker utgjør, sammen med tillitsvalgt, en felles prosjektledelse for Økonomi.

Mandat

Delprosjektet har følgende oppdrag:

1. Være leverandør til A1-prosjektene når det gjelder økonomiske rammebetingelser,
budsjettrammer og øvrig økonomisk kunnskapsgrunnlag.

Aktuelle problemstillinger:

1. Analyse og kartlegging

    a. Økonomisk analyse/kartlegging av tjenesteområdene
       - Hva koster tjenestene
       - Sammenligning
       - Harmonisering
       - Mulige effektiviseringsgevinster
       - Administrative finansieringsmodeller (eiendom, IKT, skole, hjemmetjenester mv.)
    b. Økonomiske rammer for tjenesteområdene i nye Asker – skyggebudsjett

2. Kartlegge dagens praksis dagens praksis for internkontroll, innfordring,
innkjøpsavtaler og handlingsprogramprosess. Anbefale modell for nye Asker.

    a. Kartlegge dagens modeller/rutiner for økonomisk internkontroll, anbefale
modell/rutiner
    b. Kartlegge dagens modeller for innfordring, anbefale modell
    c. Kartlegge dagens innkjøpsavtaler/kontrakter og vurdere behovet for nye
    d. Administrativt årshjul for handlingsprogramprosess (jf. politisk årshjul)

3. Lønn og regnskap

    a. Etablere felles kontoplan, regnskapsregister, anleggsregister, personregister, m.m.

4. Være leverandør til prosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler:

    a. Økonomisk politikk for nye Asker
    b. Utarbeide grunnlag for å fastsette mål om effektivisering og gevinstrealisering.
    c. Politisk årshjul handlingsprogramprosess
    d. Gebyrregulativ og finansreglement
    e. Handlingsregler, skyggebudsjett, felles budsjett fra 2020 

Prosjektstyret

Medlemmene i prosjektstyret er:

  • Inger-Lise Gjesdal, (leder) kommunalsjef for økonomi, Hurum kommune
  • Randi Sandli, økonomisjef, Asker kommune
  • Eivind Lien, kommunalsjef for økonomi, regnskap og lønn, Røyken kommune
  • Audun Erlendson, tillitsvalgt, Røyken kommune

Arbeidsgrupper

Elin Fejerskov, Asker
Sissel Fredheim, Røyken
Anders Kirkebø Giske, Hurum

Tina Bjerkelund Ugstad, Hurum
Tommy Hestem, Asker
Jarle Rasmussen, Røyken

Jørn Nilsborg, Røyken
Anne Birgitte Falch Sandland, Hurum
Trine Lie Andersen, Asker