Prosjektet omfatter tjenester som skoler og barnehager, voksenopplæring, helsetjenester for barn og unge og barnevern.

Prosjektleder

Gyrid Mangersnes er prosjektleder for prosjekt Oppvekst, undervisning, kunnskap.

Mandat

 Delprosjektet har følgende oppdrag:

 1. Utarbeide et kunnskapsgrunnlag for tjenesteområdet som beskriver status, utfordringer, relevante nøkkeltall og statistikk, samt nasjonale og kommunale føringer.
 2. Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, utarbeide et grunnlagsdokument som beskriver satsningsområder, mål og strategier for tjenesteutviklingen.
 3. Med bakgrunn i grunnlagsdokumentet, utarbeide en organisasjonsplan for tjenesteområdet som beskriver organisering, lokalisering og rolle- og funksjonsbeskrivelser.
 4. Det skal i arbeidet med grunnlagsdokumentet og organisasjonsplanen særlig tas hensyn til målsetningen om ressursoptimalisering og effektivisering av tjenestene. Effektiviseringstiltakene skal dokumenteres.
 5. Arbeidet skal gjennomføres med bred medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte. Det skal utarbeides en egen plan for dette som beskriver informasjonstiltak, møteplasser, deltakelse i arbeidsgrupper mm.

Overordnet tidsplan

De to leveransene i prosjektet skal leveres innen:

 

Prosjektstyre

Prosjektet har et eget prosjektstyre. Styret er bredt sammensatt med representanter fra alle de tre kommunene og de hovedtillitsvalgte.

Medlemmene av prosjektstyret

 • Helga Tharaldsen (leder), kommunalsjef for Oppvekst og utdanning, Røyken kommune
 • Tor Monsen, kommunalsjef for Oppvekst, Hurum kommune
 • Kai Erik Lund, direktør for Oppvekst og utdanning, Asker kommune
 • Berit Roald, tillitsvalgt, Asker kommune

 Prosjektgruppe og arbeidsgrupper

 • Bente Ingjerd Nilsen, barnehagesjef, Røyken kommune
 • Trude Bøe Eriksen, Leder av Hyggen oppvekstsenter/ Rektor Hyggen barneskole
 • Sverre Vig Hellerdal, virksomhetsleder for Familiens hus, Hurum kommune
 • Marianne Blichfeldt, rådgiver for barnehagene, Hurum kommune
 • Terje Larsen, Assisterende direktør for oppvekst og utdanning, Asker kommune
 • Nina Nordgaard, virksomhetsleder for barne- og familieenheten, Asker kommune

Kontakt oss

Har du spørsmål, innspill og kommentarer?