Formål

Tilskuddet er et virkemiddel for å fremme felleskap og felles identitet gjennom å støtte kulturarrangementer og samarbeidsprosjekter på tvers av de forhenværende kommunegrensene i nye Asker.

Hvem kan søke

1. Lag og foreninger hjemmehørende i nye Asker kommune som er registrert som frivillig organisasjon i Frivillighetsregisteret. Det gjelder innen kunst, kultur, idrett og friluft. Prosjektet må være et samarbeid mellom minst to lag og foreninger i de forhenværende kommunene.

2. Institusjoner, museer, profesjonelle osv. hjemmehørende i nye Asker. Prosjektet må være et samarbeid mellom deltagere fra minst to aktører fra de forhenværende kommunene.

Kriterier for søknaden

Det kan søkes om støtte til produksjoner og/eller fremføringer, arrangementer, aktiviteter og opplevelser som gjenspeiler et mangfold av uttrykk innen kunst, kultur, idrett og friluft.

Arrangementet/prosjektet må være allment tilgjengelig og åpent for alle.

Tilskudd gis ikke til drift av lag/forening/institusjoner mm.

Kommunale virksomheter kan bli vurdert, men det forutsetter at de har et samarbeid med noen utenfor sin egen virksomhet. Eksempler på det kan være at kulturskolene samarbeider med teater- eller musikkorganisasjoner. Eventuelle samarbeidstiltak mellom kommunale virksomheter må finansieres innen vedtatte budsjettrammer.

Det kan ikke søkes støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger i tillegg til denne til samme prosjekt/arrangement.

Det ses spesielt etter prosjekter med stor samarbeidsfaktor, hvor flere lag og foreninger på tvers av de gamle kommunegrensene, lager noe nytt sammen.

Økonomisk ramme

Det er satt av kr. 500 000 i denne tilskuddsordningen for 2020. Det kan søkes på inntil kr. 50 000 i støtte til enkeltprosjekter. 

Søknadsfrist

1. januar og 1. mai 2020

Søknadene behandles av et felles administrativt utvalg fra de tre kommunene.

Rapportering

Dersom du har mottatt støtte må du sende inn rapport innen to måneder etter at prosjektet eller arrangementer er gjennomført.

I rapporten skal det redegjøres for om arrangementet har vært avviklet i henhold til beskrivelsen i søknaden, antall publikum og regnskap i henhold til innsendt budsjett.

Har du mottatt støtte i form av underskuddsgaranti, må du også fylle ut tilsendt underskuddsbilag og legge ved kopier av bilag.

Send inn rapporten med vedlegg via elektronisk skjema.

Spørsmål

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til Hilde Wahl, hilde.wahl@asker.kommune.no.