Sammenslåingsprosessen er politisk styrt av en fellesnemnd. Fellesnemnda består av tre representanter fra hver av de tre kommunene, valgt av og blant kommunestyremedlemmene. Frem til kommunesammenslåingen er godkjent i Stortinget, fungerer fellesnemnda som interimnemnd.

Intensjonsavtalen om sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker definerer fellesnemndas organisering og myndighet. 

Om fellesnemnda i intensjonsavtalen:

Sammensetning og konstituering

Det opprettes en fellesnemnd som skal samordne og ta seg av forberedelsene til en ny kommune, jfr. Inndelingslova § 26 (oppnevnes av og blant kommunestyrenes medlemmer). Frem til fellesnemnda er etablert, fungerer forhandlingsutvalget som en styringsgruppe for arbeidet med kommunesammenslåing.

Fellesnemndas arbeid skal bygge på konsensusprinsippet, det vil si at nemnda drøfter seg fram til forslag som kan fremmes med likelydende innstilling til de tre kommunestyrene.

Fellesnemda får som mandat å forberede kommunesammenslutningen, og sikre nødvendig samordning mellom de tre kommunene i perioden fra søknad om sammenslåing er sendt, til konstituerende møte er holdt av nyvalgt kommunestyre høsten 2019.

Hver av kommunene har i perioden fram til sammenslåing ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen bør drøftes i fellesnemnda før endelig vedtak i de respektive kommunestyrer.

Dette gjelder spesielt tiltak knyttet til kommunens kommuneplan og handlingsprogram/økonomiplan.

Kommuneplanen samordnes gjennom å etablere en felles prosess. Investeringer må vurderes spesielt.

Fellesnemnda settes sammen etter minsteantallsmodellen (se vedlegg B):

 • 3 representanter med vararepresentanter for Hurum kommune
 • 3 representanter med vararepresentanter for Røyken kommune
 • 3 representanter med vararepresentanter for Asker kommune

Det etableres en referansegruppe bestående av gruppelederne fra alle kommunene som konsulteres i arbeidet.

Nemnda konstituerer seg i august 2016 og velger selv leder og nestleder. Frem til kommunesammenslåingen er godkjent i Stortinget, fungerer fellesnemnda som interimnemnd. Vedtak fattes med forbehold om Stortingets godkjennelse.

Myndighet og organisering

Fellesnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker. Fellesnemda skal:

 • Gjennomgå og vurdere alle prinsipielle forhold vedr sammenslåingsprosessen. Videre kan fellesnemda fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den nye kommunen med mindre dette påvirker en eller flere av de eksisterende kommunene. Nemnda disponerer engangstilskudd og reformstøtte fra staten i forbindelse med kommunesammenslåingen.
 • Utarbeide et utfyllende mandat for ny rådmann og iverksette en ansettelsesprosess i løpet av høsten 2016.
 • Fastsette arbeidsgiverpolitikk for den nye kommunen i tråd med medbestemmelses-ordningen i hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.
 • Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensatt utvalg.
 • Utarbeide omstillingsdokument som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske spørsmål under sammenslåingsprosessen.
 • Fremlegge forslag til budsjett og økonomiplan for det nye kommunestyret.
 • Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger
 • Foreslå revisor for den nye kommunen til kommunestyrets første møte.
 • Utarbeide forslag til delegeringsreglement som behandles og vedtas av det nye kommunestyret.
 • Utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement og øvrige reglement som skal vedtas av kommunestyret.
 • Fastsette godtgjørelser for fellesnemndas virksomhet og andre oppnevnte utvalg underlagt fellesnemnda.
 • Utarbeide forslag til beredskapsplan for den nye kommunen
 • Ta stilling til organisering av pensjonsordninger for den nye kommunen.
 • Utarbeide en helhetlig kommunikasjonsplan for arbeidet med kommunesammenslåingen.
 • Etablere administrativt prosjektråd bestående av rådmennene. Prosjektrådet bistår fellesnemnda med å ansette prosjektleder og etablere et sekretariat. Prosjektleder rapporterer til fellesnemnda.